CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH

DUNG DỊCH 0

DUNG DỊCH

1. DUNG DỊCH, DUNG MÔI, CHẤT TAN - Dung môi: là chất có khả năng hòa tan chất khác để...

NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH 0

NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

1. NỒNG ĐỘ PHẦN TRĂM: (C%) * Nồng độ phần trăm (kí hiệu C%) của dung dịch cho biết số...