Sách Giáo Khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4

 • Bài 1. Nước Văn Lang
 • Bài 2. Nước Âu Lạc
 • Bài 3. Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc
 • Bài 4. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40)
 • Bài 5. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)
 • Bài 6. Ôn tập
 • Bài 7. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
 • Bài 8. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981)
 • Bài 9. Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
 • Bài 10. Chùa thời Lý
 • Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 – 1077)
 • Bài 12. Nhà Trần thành lập
 • Bài 13. Nhà Trần và việc đắp đê
 • Bài 14. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên
 • Bài 15. Nước ta cuối thời Trần
 • Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng
 • Bài 17. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước
 • Bài 18. Trường học thời Hậu Lê
 • Bài 19. Văn học và khoa học thời Hậu Lê
 • Bài 20. Ôn tập
 • Bài 21. Trịnh – Nguyễn phân tranh
 • Bài 22. Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong
 • Bài 23. Thành thị ở thế kỉ XVI – XVII
 • Bài 24. Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786)
 • Bài 25. Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789)
 • Bài 26. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung
 • Bài 27. Nhà Nguyễn thành lập
 • Bài 28. Kinh thành Huế
 • Bài 29. Tổng kết

Trả lời