555 câu hỏi trắc nghiệp lịch sử lớp 9

Nhừng câu hỏi trác nghiệm trong cuốn sách này vừa phát huy được tính tích cực cua học sinh trong việc học môn Lịch sừ, vừa đảm bào tính vừa sức đối với học sinh lớp 9 theo chương trinh và SGK Lịch sử lớp 9 được áp dụng từ năm học 2005-2006


You may also like...

Trả lời