Bài Tập Toán 6 tập 1

Để học tốt Toán lớp 6, loạt bài Giải sách bài tập Toán 6 (Giải sbt Toán 6) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Toán 6 Tập 1 

Mục lục Giải sách bài tập Toán 6

Giải SBT Toán 6 Tập 1

Phần Số học – Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

 
 • Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp
 • Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
 • Bài 3: Ghi số tự nhiên
 • Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
 • Bài 5: Phép cộng và phép nhân
 • Bài 6: Phép trừ và phép chia
 • Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
 • Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
 • Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
 • Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
 • Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
 • Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
 • Bài 13: Ước và bội
 • Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
 • Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
 • Bài 16: Ước chung và bội chung
 • Bài 17: Ước chung lớn nhất
 • Bài 18: Bội chung nhỏ nhất
 • Ôn tập chương 1 Số học

Phần Số học – Chương 2: Số nguyên

 
 • Bài 1: Làm quen với số âm
 • Bài 2: Tập hợp các số nguyên
 • Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
 • Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
 • Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
 • Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
 • Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
 • Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
 • Bài 9: Quy tắc chuyển vế
 • Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
 • Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
 • Bài 12: Tính chất của phép nhân
 • Bài 13: Bội và ước của một số nguyên
 • Ôn tập chương 2 Số học

Phần Hình học – Chương 1: Đoạn thẳng

 
 • Bài 1: Điểm. Đường thẳng
 • Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
 • Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
 • Bài 4: Thực hành trồng cây thẳng hàng
 • Bài 5: Tia – Luyện tập (Trang 113)
 • Bài 6: Đoạn thẳng
 • Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
 • Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
 • Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
 • Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
 • Ôn tập Chương 1 hình học

Giải SBT Toán 6 Tập 2

Phần Số học – Chương 3: Phân số

 
 • Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
 • Bài 2: Phân số bằng nhau
 • Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
 • Bài 4: Rút gọn phân số
 • Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số
 • Bài 6: So sánh phân số
 • Bài 7: Phép cộng phân số
 • Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
 • Bài 9: Phép trừ phân số
 • Bài 10: Phép nhân phân số
 • Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
 • Bài 12: Phép chia phân số
 • Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
 • Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước
 • Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó
 • Bài 16: Tìm tỉ số của hai số
 • Bài 17: Biểu đồ phần trăm
 • Ôn tập chương 3 – Phần Số học

Phần Hình học – Chương 2: Góc

 
 • Bài 1: Nửa mặt phẳng
 • Bài 2: Góc
 • Bài 3: Số đo góc
 • Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz
 • Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo
 • Bài 6: Tia phân giác của góc
 • Bài 7: Thực hành đo góc trên mặt đất
 • Bài 8: Đường tròn
 • Bài 9: Tam giác
 • Ôn tập chương 3 – Phần Hình học

You may also like...

Trả lời