Intensive IELTS Listening

Bộ sách dành cho kỹ năng nghe, được phổ biến rất rộng rãi thời gian gần đây. Sách cũng của New Oriental, tập đoàn giáo dục lớn nhất Trung Quốc.

Trả lời