Check Your English Vocabulary for Business and Administration - Từ vựng chuyên ngành quản trị kinh doanh

This workbook is designed to help non-native English speakers improve their knowledge and understanding of core business terminology.

Self-study exercises and practical exercises for classroom use are included, making it easy to test your classroom knowledge at home. It uses a variety of engaging activities such as word games, crosswords, speaking exercises and group games, which make learning easy and fun!

Cuốn sách này được thiết kế để giúp những người nói tiếng Anh không phải là người bản ngữ nâng cao kiến thức và hiểu biết về thuật ngữ kinh doanh cốt lõi.

Các bài tập tự học và bài tập thực hành để sử dụng trong lớp được bao gồm, giúp bạn dễ dàng kiểm tra kiến thức lớp học ở nhà. Nó sử dụng một loạt các hoạt động hấp dẫn như trò chơi chữ, trò chơi ô chữ, bài tập nói và trò chơi nhóm, giúp việc học trở nên dễ dàng và thú vị!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.