A Ten Day Step by Step Guide to the IELTS Speaking Test

Cuốn này cũng được viết bởi một giám khảo IELTS, nhưng dành cho người đọc Trung Quốc. Tuy nhiên có rất nhiều những câu hỏi mẫu và câu trả lời mẫu, nhưng chú ý ngôn ngữ bằng Tiếng Anh mà người đọc nước khác vẫn sẽ thấy hữu ích.

A chinese book on IELTS Speaking (which is written bilingually: English and Chinese).


You may also like...

Trả lời