Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Đề thi và đáp án môn Toán

Vào chiều ngày 25/06, thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2019 đã tiến hành làm bài thi môn Toán. Thời gian làm bài là 90 phút với hình thức thi trắc nghiệm.
Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của quý phụ huynh và các thí sinh về kỳ thi quan trọng này, ThuVien123 sẽ thường xuyên cập nhật gợi ý giải đề thi, nhận xét đề thi, đáp án chính thức cũng như các thông tin liên quan đến quá trình thi tuyển.
Các thí sinh cùng nhau kiểm tra lại thông tin cá nhân

Mã đề thi 120:

 Mã đề thi 101
1. B 2. A 3. C 4. C 5. D 6. A 7. C 8. A 9. C 10. B
11. A 12. B 13. C 14. C 15. A 16. C 17. B 18. A 19. A 20. B
21. C 22. A 23. D 24. A 25. A 26. A 27. D 28. D 29. B 30. B
31. B 32. C  33. C 34. C  35. B 36. B 37. C 38. C  39. C  40. B
41. B 42. B 43. B 44. A 45. C 46. C 47. A 48. A 49. B 50. D


Mã đề thi 102
1. A 2. C 3. C 4. D 5. D 6. C 7. C 8. C 9. B 10. B
11. D 12. B 13. B 14. C 15. C 16. C 17. D 18. A 19. B 20. B
21. D 22. A 23. C 24. C 25. A 26. D 27. B 28. C 29. B 30. D
31. A 32. C  33. A  34. A  35. B 36. D 37. B 38. A 39. D  40. A 
41. B 42. D 43. B  44. D 45. D 46. A 47. A 48. D 49. B  50. D


Mã đề thi 103
1. C 2. B 3. B 4. D 5. B 6. D 7. B 8. D 9. D 10. C
11. D 12. B 13. A 14. A 15. A 16. C 17. D 18. D 19. A 20. C
21. C 22. A 23. C 24. A 25. D 26. D 27. A 28. C 29. C 30. A
31. C  32. C  33. A  34. D  35. C 36. C 37. A  38. C 39. D  40. C 
41. A  42. C 43. D 44. D 45. A 46. A 47. A 48. C 49. A 50. D


Mã đề thi 104
1. A 2. B 3. A 4. D 5. B 6. A 7. D 8. B 9. B 10. A
11. D 12. A 13. C 14. C 15. C 16. A 17. C 18. B 19. D 20. D
21. B 22. C 23. C 24. A 25. D 26. A 27. A 28. D 29. A 30. B
31. C 32. C 33. A 34. B 35. D 36. B 37. D  38. A 39. D 40. C
41. B 42. B 43. B 44. C 45. D 46. C 47. D 48. B  49. B  50. C 


Mã đề thi 105
1. D 2. D 3. C 4. A 5. B 6. D 7. C 8. A 9. A 10. A
11. C 12. D 13. D 14. C 15. C 16. A 17. B 18. A 19. B 20. A
21. C 22. A 23. C 24. A 25. D 26. D 27. C 28. D  29. A 30. B
31. D 32. D  33. B 34. C  35. D  36. D  37. C  38. D   39. B  40. A
41. A  42. C 43. A  44. B 45. D 46. A 47. D 48. D 49. B 50. B


Mã đề thi 106
1. A 2. C 3. A 4. B 5. A 6. C 7. B 8. B 9. B 10. A
11. D 12. B 13. C 14. C 15. D 16. A 17. C 18. C 19. D 20. B
21. B 22. D 23. D 24. B 25. D 26. B  27. D 28. C 29. D 30. C
31. C 32. D  33. D 34. B 35. B 36. D 37. C 38. C 39. B 40. B
41. C  42. B 43.  B 44. D 45. D 46. C 47. C 48. B 49. D 50. D


Mã đề thi 107
1. C 2. A 3. D 4. A 5. D 6. D 7. B 8. A 9. B 10. C
11. A 12. C 13. C 14. A 15. D 16. A 17. C 18. D 19. B 20. C
21. C 22. D 23. B 24. A 25. C 26. C 27. D 28. C 29. C 30. B
31. B 32. D 33. D 34. C 35. A 36. B  37. D 38. D 39. B  40. D
41. C 42. A 43. D 44. A 45. A 46. B 47. A 48. A 49. C  50. A 


Mã đề thi 108
1. B 2. D 3. C 4. A 5. C 6. A 7. B 8. B 9. B  10. C
11. A 12. D 13. A 14. D 15. D 16. B 17. A 18. B 19. B 20. C
21. C 22. D 23. B 24. C 25. B 26. C 27. D 28. D 29. C 30. A
31. C 32. D  33. A  34. D 35. C 36. B 37. D 38. A 39. A  40. C
41. A 42. C 43. B 44. A 45. D 46. A 47. C 48. A 49. A 50. D


Mã đề thi 109
1. D 2. C 3. C 4. C 5. A 6. B 7. B 8. B 9. A 10. D
11. A 12. A 13. D 14. A 15. B 16. C 17. D 18. C 19. A 20. B
21. D 22. D 23. A 24. A 25. A 26. C 27. B 28. C 29. A 30. A
31. D 32. D 33. B 34. D 35. A 36. B 37. A 38. D 39. D 40. B
41. D 42. B 43. C 44. B 45. C  46. C 47. D 48. C 49. A 50. B


Mã đề thi 110
1. D 2. C 3. C 4. D 5. C 6. A 7. D 8. A 9. B 10. C
11. A 12. A 13. D 14. B 15. A 16. D 17. D 18. B 19. C 20. A
21. D 22. D 23. A 24. D 25. A 26. B 27. B 28. B 29. B 30. A
31. A 32. B 33. B  34. D  35. B 36. A 37. A 38. D 39. B 40. D
41. D 42. A 43. A 44. D 45. A 46. A 47. C 48. A 49. B 50. B


Mã đề thi 111
1. A 2. B 3. C 4. A 5. D 6. D 7. A 8. B 9. B 10. A
11. C 12. B 13. A 14. A 15. C 16. C 17. B 18. B 19. B 20. C
21. D 22. A 23. B 24. D 25. A 26. C 27. B 28. B 29. D 30. C
31. D 32. C 33. D 34. C 35. C 36. A 37. D 38. B 39. B 40. C 
41. A 42. C  43. C 44. B 45. D  46. D 47. A 48. D 49. A 50. A


Mã đề thi 112
1. C 2. A 3. C 4. B 5. D 6. C 7. D 8. A 9. C 10. D
11. A 12. A 13. D 14. C 15. B 16. C 17. D 18. B 19. C 20. B
21. C 22. D 23. D 24. B 25. A 26. C 27. A 28. B 29. C 30. A
31. D 32. C 33. C 34. A 35. B  36. B 37. A 38. D 39. D 40. B
41. C 42. D 43. D 44. D 45. B 46. B 47. A 48. A 49. B 50. B


Mã đề thi 113
1. C 2. B 3. C 4. C 5. C 6. A 7. B 8. B 9. A 10. C
11. D 12. D 13. A 14. C 15. D 16. C 17. D 18. B 19. C 20. D
21. D 22. C 23. B 24. A 25. B 26. A 27. B 28. D 29. C 30. B
31. D 32. A  33. A  34. B  35. A  36. B 37. B  38. C 39. D  40. B 
41. D 42. D 43. B 44. C 45. B  46. C 47. A 48. C 49. B  50. A


Mã đề thi 114
1. B 2. A 3. B 4. B 5. B 6. D 7. C 8. B 9. B 10. B
11. A 12. D 13. C 14. A 15. A 16. B 17. A 18. A 19. D   20. A
21. D 22. A 23. D 24. C 25. D 26. D 27. B 28. D 29. C 30. B
31. C 32. A  33.C  34. B  35. A  36. D 37. B  38. A  39. A  40. D 
41. D  42. D 43. B 44. D 45. B  46. D 47. B 48. D  49. A  50. A 


Mã đề thi 115
1. D 2. C 3. C 4. C 5. D 6. A 7. D 8. C 9. D 10. A
11. B 12. B 13. B 14. D 15. C 16. D 17. D 18. A 19. C 20. B
21. C 22. B 23. B 24. A 25. D 26. B 27. A 28. C 29. A 30. A
31. B 32. D  33. B  34. B  35. B  36. C 37. C  38. D  39. B  40. D 
41. D  42. C 43. B   44. D 45. D 46. B 47. A 48. D  49. A  50. B 


Mã đề thi 116
1. A 2. B 3. C 4. B 5. D 6. A 7. B 8. A 9. D 10. C
11. B 12. C 13. B 14. D 15. B 16. C 17. B 18. B 19. A 20. D
21. D 22. D 23. C 24. B 25. A 26. A 27. C 28. A 29. C 30. D
31. B 32. D  33. D  34. D  35. A 36. D 37. A 38. D 39. C 40. A
41. C 42. D 43. A 44. C 45. D 46. B 47. B 48. B  49. B 50. B


Mã đề thi 117
1. D 2. C  3. D 4. D 5. C 6. D 7. B 8. D 9. D 10. C
11. B 12. B 13. C 14. A 15. D 16. D 17. C 18. B 19. B 20. D
21. C 22. C 23. B 24. A 25. A 26. A 27. D 28. D 29. A 30. D
31. B 32. A  33. A 34. B  35. C  36. D 37. A  38. B  39. B  40. A 
41. A 42. A 43. C 44. C 45. B 46. D 47. A 48. A  49. B 50. B 


Mã đề thi 118
1. C 2. A 3. D 4. B 5. B 6. B 7. B 8. A 9. D 10. C
11. A 12. B 13. B 14. A 15. C 16. C 17. B 18. B 19. A 20. D
21. A 22. B 23. C 24. D 25. D 26. A 27. B 28. A 29. D 30. D
31. B 32. A 33. C 34. B 35. D 36. A 37. A 38. C 39. A 40. D
41. C 42. D 43. D 44. C 45. D 46. A 47. C 48. A  49. C 50. A


Mã đề thi 119
1. D 2. A 3. B 4. A 5. A 6. B 7. B 8. B 9. C 10. C
11. D 12. A 13. D 14. A 15. D 16. A 17. A 18. B 19. C 20. C
21. C 22. D 23. C 24. D 25. B 26. D 27. B 28. D 29. A 30. A
31. D 32. C  33. C  34. B  35. B  36. A 37. B  38. A 39. A  40. C 
41. B 42. B 43. D 44. C 45. B  46. C 47. C 48. A 49. D 50. C 


Mã đề thi 120
1. A 2. C 3. C 4. C 5. A 6. C 7. C 8. B 9. A 10. A
11.D 12. A 13. C 14. C 15. D 16. C 17. C 18. B 19. D 20. C
21. B 22. B 23. B 24. C 25. A 26. B 27. B 28. A  29. D 30. A
31. B 32. D 33. A 34. B 35. C 36. D 37. D 38. D 39. B 40. A
41. A 42. D 43. A 44. D 44. A 46. D 47. A 48. A 49. D 50. D


Mã đề thi 121
1. B 2.B 3.B 4.C 5. D 6. D 7. B 8. B 9. C 10. D
11. C 12. B 13. C 14. C 15. B 16.  17. B 18. C 19. A 20. C
21. A 22. A 23. A 24. C 25. D 26. C  27. D 28. C 29. A 30. D
31. C 32. A 33. B 34. A 35. A 36. C 37. D 38. B 39. A 40. D 
41. A 42. B  43. D 44. A 45. B   46. B 47. D 48. B 49. D 50. D


Mã đề thi 122
1. A 2. D 3. D 4. A 5. C 6. D 7. C 8. C 9. D 10. B
11. C 12. A 13. D 14. C 15. B 16. B 17. B 18. A 19. B 20. C
21. C 22. A 23. A 24. D 25. B 26. D 27. A 28. C 29. B 30. B
31. C 32. B 33. D 34. A 35. A 36. C 37. C 38. B 39. B 40. D
41. B 42. C 43. A 44. A 45. B 46. A 47. D 48. D 49. B 50. D


Mã đề thi 123
1. A 2. C 3. B 4. A 5. B 6. A 7.C  8. C 9. B 10. D
11. D 12. C 13. C 14. D 15. A 16. A 17. B 18. A 19. B 20. B
21. D 22. A 23. C 24. A 25. C 26. B 27. C 28. B 29. D 30. A
31. C 32. A  33. B  34. A  35. B 36. B 37. C  38. C  39. D  40. B
41. B 42. C 43. C  44. A 45. C 46. A 47. C 48. A 49. A 50. C 


Mã đề thi 124
1. C 2. B 3. D 4. B 5. C 6. A 7. C 8. B 9. D 10. D
11. B 12. D 13. B 14. B 15. B 16. B 17. D 18. A 19. C 20. D
21. A 22. C 23. A 24. B 25. D 26. D 27. D 28. C 29. B 30. A
31. B 32. B  33. B  34. C  35. C  36. D 37. C  38. A  39. A  40. D 
41. D  42. B 43. A 44. C 45. D 46. A 47. D 48. A  49. D  50. B

XEM TIẾP:
> Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Đề thi và đáp án môn Giáo dục công dân
> Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Đề thi và đáp án môn Địa lý
> Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Đề thi và đáp án môn Lịch sử
> Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Đề thi và đáp án môn Ngoại ngữ
> Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Đề thi và đáp án môn Sinh học
> Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Đề thi và đáp án môn Hóa học
> Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Đề thi và đáp án môn Vật lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.