Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Đề thi và đáp án môn Giáo dục công dân

9g35 sáng 27/06, thí sinh đã tiến hành làm bài môn Giáo dục công dân - môn thi thành phần thứ 3 của bài thi tổ hợp Khoa học xã hội. Thời gian làm bài là 50 phút, hình thức thi trắc nghiệm. Đây cũng sẽ là môn thi khép lại ngày thi cuối cùng của Kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của quý phụ huynh và các thí sinh về kỳ thi quan trọng này, ThuVien123 sẽ thường xuyên cập nhật gợi ý giải đề thi, nhận xét đề thi, đáp án chính thức cũng như các thông tin liên quan đến quá trình thi tuyển.

Mã đề 303

Xem thêm

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Đề thi và đáp án môn Toán

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Đề thi và đáp án môn Ngữ văn

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Đề thi dự bị và đáp án môn Ngữ văn

Đáp án:


Mã đề 301

81.C82.D83.A84.D85.C86.C87.A88.D89.B90.A
91.C92.A93.A94.D95.B96.D97.C98.D99.C100.B
101.A102.A103.C104.B105.A106.C107.D108.A109.A110.C
111.C112.A113.D114.D115.A116.C117.D118.C119.C120.A

Mã đề 302

81.D82.B83.B84.D85.D86.C87.A88.A89.C90.D
91.B92.A93.A94.C95.B96.B97.C98.A99.D100 B
101.D102.A103.D104.C105.C106.B107.B108.D109.B110.B
111.B112.B113.C114.A115.B116.D117.A118.A119.B120.A

Mã đề 303

81.C82.D83.A84.D85.A86.B87.D88.B89.C90.A
91.B92.D93.A94.D95.B96.C97.A98.A99.B100.C
101.B102.B103.C104.B105.D106107108109110
111112113114115116117118119120

Mã đề 304

81.B82.D83.C84.B85.C86.C87.A88.B89.D90.B
91.C92.D93.C94.A95.D96.B97.B98.B99.D100.A
101.C102.B103.A104D.105.A106.B107.A108.C109.A110.A
111.C112.D113.A114.B115.C116.B117.C118.A119.B120.A


Mã đề 307

81. C82. B83. A84. B85. A86. C87. D88. A89. B90. B
91. C92. A93. A94. A95. B96. C97.  C98. A99. D 100. B
101. D102. B103. D104. D105. C106. C107. D108. B109. C110. D
111. B112. B113. C114. D115. D116. D117. B118. C119. C120. C

Mã đề 308

 81. D 82. B83. A  84. A 85. D 86. D 87. C 88. C 89. D 90. B
 91. A 92. B93.  B 94. D95. A  96. B 97. D 98.B 99. D 100. A
 101. A 102. B 103. A 104. D 105. B 106. D107. A108. B 109. C 110. A
 111. B 112. C 113. D 114. B 115. B 116. B 117. D 118.C 119. A 120. D


Mã đề 310

81.D82.C83.C84.C85.A86.C87.B88.D89.B90.C
91.B92.C93.B94.A95.A96.C97.B98.D99.D100.A
101.D102.C103.D104.D105.A106.D107.B108.B109.B110.C
111.D112.A113.C114.B115.C116.B117.B118.C119.A120.D

Mã đề 312

81. B 82. C83. D 84. A 85. A 86 - A 87. C 88. A 89 - B 90. B
 91. B 92. D93. B 94. B95. C 96 - D 97. B  98. C 99 - D 100. B
 101. B 102. A 103. A104. C  105. A 106 - D107. A108. C 109 - A 110. C
 111. B 112. C 113. C 114. D 115. A 116. B 117. B 118. B 119. C 120. C


Mã đề 315

81.B82.A83.C84.B85.D86.B87.D88.B89.C90.A
91.B92.A93.B94.D95.C96.C97.A98.C99.D100. B
101.A102.B103.B104.A105.C106.A107.C108.B109.B110.A
111.C112.C113.C114.B115.A116.C117.A118.C119.A120.B


Mã đề 316

81.D82.A83.A84.C85.D86.C87.B88.A89.B90.C
91.B92.D93.A94.D95.A96.D97.D98.A99.C100.C
101.D102.C103.D104.C105.B106.D107.B108.A109.A110.C
111.B112.D113.D114.C115.A116.B117.B118.A119.B120.A


Mã đề 317

81.B82.A83.C84.A85.D86.C87.A88.C89.C90.C
91.D92.C93.B94.A95.D96.B97.A98.B99.C100.D
101.A102.D103.A104.C105.B106.B107.A108.B109.B110.B
111.C112.A113.C114.B115.D116.D117.D118.C119.B120.D


Mã đề 318

81.C82.A83.D84.B85.D86.D87.D88.C89.B90.C
91.A92.A93.A94.B95.B96.D97.C98.D99.C100.C
101.C102.B103.B104.D105.B106.D107.C108109110
111112113114115116117.D118.B119.C120.B


Mã đề 323

81.D82.D83.B84.C85.D86.C87.C88.B89.D90.C
91.D92.D93.A94.B95.A96.B97.B98.D99.B100.A
101.D102.B103.B104.A105.C106.A107.C108.B109.D110.A
111.C112.A113.A114.D115.C116.D117.C118.A119.D120.D


Mã đề 324

81.D82.C83.C84.D85.D86.C87.D88.B89.A90.A
91.A92.D93.A94.B95.A96.B97.B98.A99.B100.B
101.B102.C103.D104.C105.A106.B107.C108.D109.B110.D
111.D112.C113.A114.A115.B116.C117.C118.A119.B120.B

Trả lời