Trật Đả Cốt Khoa (phương pháp điều trị bong gân, trật khớp, gãy xương)

Phương pháp điều trị:

Bong Gân, Trật khớp, Gãy xương

Mục lục:

Phần 1 – Khái lược về bộ xương người

Phần 2 – Điều trị bong gân

Phần 3 – Điều trị gãy xương

Phần 4 – Điều trị trật khớp (sai khớp)

Phần phụ lục:

Vài toa thuốc bổ gân xương phòng bong gân trật khớp

Trả lời