Những Bài Thuốc Kinh Nghiệm Bí Truyền Của Các Ông Lang Bà Mế Miền Núi

Nhân làm cố vấn chuyên môn ở tỉnh Hà Sơn Bình ( tức Hà Tây, Hòa Bình ngày nay) trong những năm 1989, 1990, 1991, theo gương Hải Thượng Lãn Ông ở thế kỷ XVIII có ghi chép lại các bài thuốc kinh nghiệm quí trong dân gian, soạn thành 2 cuốn “Hành giản trân nhu”(Những phương thuốc đơn giản mà cần thiết) và “Bách gia trân tàng” (Những phương thuốc quý của trăm nhà) đây là bước đầu chúng tôi có tập hợp và chọn lọc được 90 bài thuốc kinh nghiệm của các ông lang bà mế miền núi ở 2 tỉnh Hòa Bình và Hà Tây đã lần lượt cống hiến cho hội y học dân tộc của 2 tỉnh đó trong những năm qua

Trả lời