Hoạt Nhân Toát Yếu

Theo chủ trương của Viện nghiên cứu Đông Y, quyển Hoạt Nhân Toát Yếu của Lương Dược Hầu Hoàng Đôn Hòa, đã hiện dịch và xuất bản để phục vụ nghiên cứu và thừa kế y dược học cổ truyền của dân tộc.Trước tiên, chúng tôi giới thiệu Thân thế và sự nghiệp y học của Hoàng Đôn Hòa, tiếp sau phiên dịch toàn văn Hoạt Nhân Toát Yếu.

Trả lời