PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG CỘNG CỦA ANĐEHIT 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG CỘNG CỦA ANĐEHIT

  I. PHẢN ỨNG CỘNG HIĐRO (PHẢN ỨNG KHỬ) PTTQ: CnH2n+1CHO+H2→Ni,toCnH2n+1CH2OH{{C}_{n}}{{H}_{2n+1}}CHO+{{H}_{2}}\xrightarrow{Ni,{{t}^{o}}}{{C}_{n}}{{H}_{2n+1}}C{{H}_{2}}OH Ví dụ: CH3CHO+H2→Ni,toCH3CH2OHC{{H}_{3}}CHO+{{H}_{2}}\xrightarrow{Ni,{{t}^{o}}}C{{H}_{3}}C{{H}_{2}}OH CH2=CH2CHO+2H2→Ni,toCH3CH2CH2OHC{{H}_{2}}=C{{H}_{2}}CHO+2{{H}_{2}}\xrightarrow{Ni,{{t}^{o}}}C{{H}_{3}}C{{H}_{2}}C{{H}_{2}}OH Phương pháp giải CnH2n+2-2a-m(CHO)m +  (a + m) H2 →Ni,t0\xrightarrow{Ni,{{t}^{0}}} CnH2n+2-m(CH2OH)m Dựa vào tỉ lệ...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY AXIT CACBOXYLIC 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY AXIT CACBOXYLIC

  – Phương trình phản ứng tổng quát: CxHyOz + (x+y4–z2) O2  →to xCO2 + y2 H2O – Dựa vào đặc điểm của phản ứng đốt cháy có thể kết luận được...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG ESTE HÓA 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG ESTE HÓA

  I. PHẢN ỨNG ESTE HÓA a) Phản ứng của axit axetic với etanol xúc tác axit H2SO4 đặc là phản ứng thuận nghịch – Phương pháp thường dùng để...

LÍ THUYẾT CHUNG VỀ ANĐEHIT 0

LÍ THUYẾT CHUNG VỀ ANĐEHIT

  I. ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI 1. Định nghĩa Anđehit là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm –CH=O liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon...

PHENOL 0

PHENOL

I. ĐỊNH NGHĨA Phenol là loại hợp chất mà phân tử có nhóm –OH liên kết trực tiếp với vòng benzen. Cách gọi tên: Tên phenol = Số chỉ vị...

ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG CỦA ANCOL – PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐỘ RƯỢU 0

ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG CỦA ANCOL – PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐỘ RƯỢU

I. ĐIỀU CHẾ 1. Phương pháp tổng hợp a. Từ anken + H2O xúc tác H+ (H2SO4 hoặc H3PO4) Cộng theo quy tắc Maccopnhicop: phần H cộng vào C mang...

PHẢN ỨNG CỦA ANCOL VỚI AXIT 0

PHẢN ỨNG CỦA ANCOL VỚI AXIT

  1. Phản ứng với axit vô cơ mạnh – Axit vô cơ mạnh cắt nhóm OH ancol và thế bằng nguyên tử halogen hoặc gốc axit tương ứng (phản...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG OXI HÓA KHÔNG HOÀN TOÀN ANCOL 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG OXI HÓA KHÔNG HOÀN TOÀN ANCOL

  I. ANCOL BỊ OXI HÓA BỞI CuO, ĐUN NÓNG * Ancol bậc 1 bị oxi hóa nhẹ thành anđehit             R–CH2OH+CuO→toRCHO+Cu+H2OR-C{{H}_{2}}OH+CuO\xrightarrow{{{t}^{o}}}RCHO+Cu+{{H}_{2}}O Ví dụ: CH3CH2OH+CuO→toCH3CHO+Cu+H2OC{{H}_{3}}C{{H}_{2}}OH+CuO\xrightarrow{{{t}^{o}}}C{{H}_{3}}CHO+Cu+{{H}_{2}}O * Ancol bậc 2 bị...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY ANCOL 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY ANCOL

* Ancol no, mạch hở , a chức có công thức phân tử CnH2n+2Oa CnH2n+2Oa+3n–a2O2→tonCO2+(n+1)H2O => Đốt cháy ancol no luôn cho: nH2O>nCO2 và  nancol= nH2O– nCO2 Phương pháp giải nhanh +...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG TÁCH NƯỚC CỦA ANCOL 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG TÁCH NƯỚC CỦA ANCOL

I. PHẢN ỨNG TÁCH NƯỚC TẠO ETE II. PHẢN ỨNG TÁCH NƯỚC TẠO ANKEN – Phản ứng tách nước tạo anken xảy ra ở 170oC, xúc tác H2SO4 đặc *...