ThuVien123.com

Thông tư 162/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính 0

Thông tư 162/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính

hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán

Thông tư 67/2014/TT-BTC ngày 21 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài chính 0

Thông tư 67/2014/TT-BTC ngày 21 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài chính

về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Thông tư 216/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính 0

Thông tư 216/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính

sửa đổi Thông tư 38/2011/TT-BTC ngày 16/03/2011 quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán

Thông tư 91/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 06 năm 2013 của Bộ Tài chính 0

Thông tư 91/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 06 năm 2013 của Bộ Tài chính

về việc hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Quyết định 1836/QĐ-BTC ngày 5 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính 0

Quyết định 1836/QĐ-BTC ngày 5 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính

về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Thông tư 193/2013/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính 0

Thông tư 193/2013/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính

hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Thông tư 05/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính 0

Thông tư 05/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính

về việc hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

Thông tư 188/2013/TT-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính 0

Thông tư 188/2013/TT-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính

về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán