LÝ THUYẾT MÔN VĂN LỚP 9

TUẦN 1

BÀI 1. Soạn bài Phong cách Hồ Chí Minh siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về tác giả Lê Anh Trà

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Phong cách Hồ Chí Minh

BÀI 4. Phân tích tác phẩm Phong cách Hồ Chí Minh

BÀI 5. Soạn bài Phương châm hội thoại siêu ngắn

BÀI 6. Lý thuyết về phương châm hội thoại

BÀI 7. Soạn bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh siêu ngắn

BÀI 8. Lý thuyết về cách sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

BÀI 9. Soạn bài Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh siêu ngắn


TUẦN 2

BÀI 1. Soạn bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về tác giả Ga-bri-en Gác-xi-a Mác-két

BÀI 3. Tìm hiểu chung tác phẩm Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

BÀI 4. Phân tích tác phẩm Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

BÀI 5. Soạn bài Các phương châm hội thoại (tiếp) siêu ngắn

BÀI 6. Lý thuyết về Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

BÀI 7. Soạn bài Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh siêu ngắn

BÀI 8. Lý thuyết về cách sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

BÀI 9. Soạn bài Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh siêu ngắn


TUẦN 3

BÀI 1. Soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu chung về tác phẩm Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

BÀI 3. Phân tích tác phẩm Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

BÀI 4. Soạn bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo) – Bài 3 siêu ngắn

BÀI 5. Lý thuyết về các phương châm hội thoại (tiếp theo) – Bài 3

BÀI 6. Soạn bài Xưng hô trong hội thoại siêu ngắn

BÀI 7. Lý thuyết về xưng hô trong hội thoại

BÀI 8. Soạn bài Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh siêu ngắn

BÀI 9. Bài viết chi tiết Bài làm văn số 1


TUẦN 4

BÀI 1. Soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét cơ bản về tác giả Nguyễn Dữ

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương

BÀI 4. Lập dàn ý phân tích chi tiết tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương

BÀI 5. Phân tích giá trị nhân đạo của tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương

BÀI 6. Phân tích nhân vật Vũ Nương

BÀI 7. Soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp siêu ngắn

BÀI 8. Lý thuyết về cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

BÀI 9. Soạn bài Sự phát triển của từ vựng siêu ngắn

BÀI 10. Lý thuyết về sự phát triển của từ vựng

BÀI 11. Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự siêu ngắn

BÀI 12. Lý thuyết về luyện tập tóm tắt văn bản tự sự: sự cần thiết của việc tóm tắt văn bản tự sự

BÀI 13. Phân tích nhân vật Trương Sinh


TUẦN 5

BÀI 1. Soạn bài Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về tác giả Phạm Đình Hổ

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

BÀI 4. Phân tích tác phẩm Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

BÀI 5. Soạn bài Hoàng Lê nhất thống chí siêu ngắn

BÀI 6. Vài nét về tác giả Ngô Gia văn phái

BÀI 7. Tìm hiểu chung về tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí

BÀI 8. Phân tích chi tiết tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí

BÀI 9. Soạn bài Sự phát triển của từ vựng siêu ngắn

BÀI 10. Lý thuyết về sự phát triển của từ vựng


TUẦN 6

BÀI 1. Soạn bài Truyện Kiều siêu ngắn

BÀI 2. Tác giả Nguyễn Du

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Truyện Kiều

BÀI 4. Soạn bài Chị em Thúy Kiều siêu ngắn

BÀI 5. Tìm hiểu chung về đoạn trích Chị em Thúy Kiều

BÀI 6. Phân tích chi tiết đoạn trích Chị em Thúy Kiều

BÀI 7. Soạn bài Cảnh ngày xuân siêu ngắn

BÀI 8. Tìm hiểu chung về đoạn trích Cảnh ngày xuân

BÀI 9. Phân tích chi tiết đoạn trích Cảnh ngày xuân

BÀI 10. Soạn bài Thuật ngữ siêu ngắn

BÀI 11. Lý thuyết về thuật ngữ

BÀI 12. Soạn bài Miêu tả trong văn bản tự sự siêu ngắn

BÀI 13. Lý thuyết về miêu tả trong văn bản tự sự


TUẦN 7

BÀI 1. Soạn bài Kiều ở lầu Ngưng Bích siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu chung về đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích

BÀI 3. Phân tích chi tiết đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích

BÀI 4. Soạn bài Mã Giám Sinh mua Kiều siêu ngắn

BÀI 5. Tìm hiểu chung về đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều

BÀI 6. Phân tích chi tiết đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều

BÀI 7. Soạn bài Trau dồi vốn từ siêu ngắn

BÀI 8. Lý thuyết về trau dồi vốn từ

BÀI 9. Soạn bài Viết bài làm văn số 2 siêu ngắn

BÀI 10. Bài viết chi tiết bài tập làm văn số 2


TUẦN 8

BÀI 1. Soạn bài Thúy Kiều báo ân báo oán siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu chung về đoạn trích Thúy Kiều báo ân báo oán

BÀI 3. Phân tích chi tiết đoạn trích Thúy Kiều báo ân báo oán

BÀI 4. Soạn bài Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga siêu ngắn

BÀI 5. Tác giả Nguyễn Đình Chiểu

BÀI 6. Tìm hiểu chung về đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

BÀI 7. Phân tích chi tiết đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

BÀI 8. Soạn bài Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự siêu ngắn

BÀI 9. Lý thuyết về miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự


TUẦN 9

BÀI 1. Soạn bài Lục Vân Tiên gặp nạn siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu chung về đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn

BÀI 3. Phân tích chi tiết đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn

BÀI 4. Soạn bài Chương trình địa phương (phần Văn) siêu ngắn

BÀI 5. Soạn bài Tổng kết từ vựng siêu ngắn

BÀI 6. Lý thuyết phần tổng kết từ vựng


TUẦN 10

BÀI 1. Soạn bài Đồng chí siêu ngắn

BÀI 2. Tác giả Chính Hữu

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Đồng chí

BÀI 4. Phân tích tác phẩm Đồng chí

BÀI 5. Soạn bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính siêu ngắn

BÀI 6. Tác giả Phạm Tiến Duật

BÀI 7. Tìm hiểu chung về tác phẩm Bài thơ về tiểu đội xe không kính

BÀI 8. Phân tích tác phẩm Bài thơ về tiểu đội xe không kính

BÀI 9. Soạn bài Kiểm tra truyện trung đại siêu ngắn

BÀI 10. Soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) siêu ngắn

BÀI 11. Lý thuyết phần tổng kết từ vựng (tiếp theo)

BÀI 12. Soạn bài Nghị luận trong văn bản tự sự siêu ngắn

BÀI 13. Lý thuyết về nghị luận trong văn bản tự sự


TUẦN 11

BÀI 1. Soạn bài Đoàn thuyền đánh cá siêu ngắn

BÀI 2. Tác giả Huy Cận

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Đoàn thuyền đánh cá

BÀI 4. Phân tích chi tiết tác phẩm Đoàn thuyền đánh cá

BÀI 5. Soạn bài Bếp lửa siêu ngắn

BÀI 6. Tác giả Bằng Việt

BÀI 7. Tìm hiểu chung về tác phẩm Bếp lửa

BÀI 8. Phân tích chi tiết tác phẩm Bếp lửa

BÀI 9. Soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) – Bài 11 siêu ngắn

BÀI 10. Soạn bài Tập làm thơ tám chữ siêu ngắn

TUẦN 12

BÀI 1. Soạn bài Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ siêu ngắn

BÀI 2. Tác giả Nguyễn Khoa Điềm

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

BÀI 4. Phân tích chi tiết tác phẩm Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

BÀI 5. Soạn bài Ánh trăng siêu ngắn

BÀI 6. Tác giả Nguyễn Duy

BÀI 7. Tìm hiểu chung về tác phẩm Ánh trăng

BÀI 8. Phân tích chi tiết tác phẩm Ánh trăng

BÀI 9. Soạn bài Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp) siêu ngắn

BÀI 10. Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận siêu ngắn


TUẦN 13

BÀI 1. Soạn bài Làng siêu ngắn

BÀI 2. Tác giả Kim Lân

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Làng

BÀI 4. Phân tích chi tiết tác phẩm Làng

BÀI 5. Soạn bài Chương trình địa phương phần Tiếng Việt siêu ngắn

BÀI 6. Soạn bài Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự siêu ngắn

BÀI 7. Lý thuyết về đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

BÀI 8. Soạn bài Luyện nói: tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm siêu ngắn


TUẦN 14

BÀI 1. Soạn bài Lặng lẽ Sa Pa siêu ngắn

BÀI 2. Tác giả Nguyễn Thành Long

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa

BÀI 4. Phân tích chi tiết tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa

BÀI 5. Soạn bài Ôn tập phần tiếng Việt siêu ngắn

BÀI 6. Soạn bài Viết bài tập làm văn số 3 siêu ngắn

BÀI 7. Bài viết chi tiết bài tập làm văn số 3

BÀI 8. Soạn bài Người kể chuyện trong văn bản tự sự siêu ngắn

BÀI 9. Lý thuyết về người kể chuyện trong văn bản tự sự


TUẦN 15

BÀI 1. Soạn bài Chiếc lược ngà siêu ngắn

BÀI 2. Tác giả Nguyễn Quang Sáng

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Chiếc lược ngà

BÀI 4. Phân tích chi tiết tác phẩm Chiếc lược ngà

BÀI 5. Soạn bài Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại siêu ngắn

BÀI 6. Soạn bài Kiểm tra phần Tiếng Việt siêu ngắn

BÀI 7. Soạn bài Ôn tập phần Tập làm văn siêu ngắn


TUẦN 16

BÀI 1. Soạn bài Cố hương siêu ngắn

BÀI 2. Tác giả Lỗ Tấn

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Cố hương

BÀI 4. Phân tích chi tiết tác phẩm Cố hương

BÀI 5. Soạn bài Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo) siêu ngắn

BÀI 6. Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối kì I


TUẦN 17

BÀI 1. Soạn bài Những đứa trẻ siêu ngắn

BÀI 2. Tác giả Mác-xim Go-rơ-ki

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Những đứa trẻ

BÀI 4. Phân tích chi tiết tác phẩm Những đứa trẻ


TUẦN 18

BÀI 1. Soạn bài Bàn về đọc sách siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về tác giả Chu Quang Tiềm

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Bàn về đọc sách

BÀI 4. Phân tích chi tiết tác phẩm Bàn về đọc sách

BÀI 5. Cảm nhận của em về tác phẩm Bàn về đọc sách

BÀI 6. Soạn bài Khởi ngữ siêu ngắn

BÀI 7. Lý thuyết về Khởi ngữ

BÀI 8. Soạn bài Phép phân tích và tổng hợp siêu ngắn

BÀI 9. Lý thuyết về Phép phân tích và tổng hợp

BÀI 10. Soạn bài Luyện tập phân tích và tổng hợp siêu ngắn


TUẦN 19

BÀI 1. Soạn bài Tiếng nói của văn nghệ siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về tác giả Nguyễn Đình Thi

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Tiếng nói của văn nghệ

BÀI 4. Phân tích chi tiết tác phẩm Tiếng nói của văn nghệ

BÀI 5. Cảm nhận của em về Tiếng nói của văn nghệ

BÀI 6. Soạn bài Các thành phần biệt lập siêu ngắn

BÀI 7. Lý thuyết về Các thành phần biệt lập

BÀI 8. Soạn bài Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống siêu ngắn

BÀI 9. Lý thuyết về Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

BÀI 10. Soạn bài Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống siêu ngắn

BÀI 11. Lý thuyết về Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống


TUẦN 20

BÀI 1. Soạn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới siêu ngắn

BÀI 2. Bài viết chi tiết bài tập làm văn số 5 – Nghị luận xã hội

BÀI 3. Vài nét về tác giả Vũ Khoan

BÀI 4. Tìm hiểu chung về Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

BÀI 5. Phân tích chi tiết Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

BÀI 6. Cảm nhận của em về Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

BÀI 7. Soạn bài Các thành phần biệt lập (tiếp theo) siêu ngắn

BÀI 8. Lý thuyết về Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

BÀI 9. Soạn bài Viết bài tập làm văn số 5 – Nghị luận xã hội siêu ngắn

BÀI 10. Soạn bài Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí siêu ngắn

BÀI 11. Lý thuyết về Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí


TUẦN 21

BÀI 1. Soạn bài Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về tác giả Hi-pô-lít Ten

BÀI 3. Tìm hiểu chung về Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten

BÀI 4. Phân tích chi tiết Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten

BÀI 5. Soạn bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn siêu ngắn

BÀI 6. Lý thuyết về Liên kết câu và liên kết đoạn văn


TUẦN 22

BÀI 1. Soạn bài Con cò siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về tác giả Chế Lan Viên

BÀI 3. Tìm hiểu chung về bài thơ Con cò

BÀI 4. Phân tích chi tiết bài thơ Con cò

BÀI 5. Phân tích hình ảnh con cò trong bài thơ Con cò

BÀI 6. Soạn bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Luyện tập) siêu ngắn

BÀI 7. Soạn bài Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí siêu ngắn

BÀI 8. Lý thuyết về Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí


TUẦN 23

BÀI 1. Soạn bài Mùa xuân nho nhỏ siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về tác giả Thanh Hải

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Mùa xuân nho nhỏ

BÀI 4. Phân tích chi tiết tác phẩm Mùa xuân nho nhỏ

BÀI 5. Phân tích khổ 4 và 5 tác phẩm Mùa xuân nho nhỏ

BÀI 6. Soạn bài Viếng lăng Bác siêu ngắn

BÀI 7. Vài nét về tác giả Viễn Phương

BÀI 8. Tìm hiểu chung về tác phẩm Viếng lăng Bác

BÀI 9. Phân tích chi tiết tác phẩm Viếng lăng Bác

BÀI 10. Cảm nhận của em trước lòng kính yêu tha thiết của nhân dân miền Nam dành cho Bác trong bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương

BÀI 11. Soạn bài Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) siêu ngắn

BÀI 12. Lý thuyết Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

BÀI 13. Soạn bài Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) siêu ngắn

BÀI 14. Lý thuyết Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

BÀI 15. Soạn bài Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) siêu ngắn

BÀI 16. Soạn bài Viết bài tập làm văn số 6 siêu ngắn

BÀI 17. Bài viết chi tiết Bài tập làm văn số 6

3 Responses

  1. Trương Thị Hồng Ly viết:

    Mục lục bên tay trái xếp lộn xộn

  2. Trương Thị Hồng Ly viết:

    Tuần 4, bài phân tích nhân vật Trương Sinh không nên xếp cuối, bài còn ngắn, không rõ.

  3. Trương Thị Hồng Ly viết:

    Tuần 20, bài 9 và bài 2 xếp lộn xộn, xem lại.

Trả lời