LÝ THUYẾT MÔN VĂN LỚP 12

TUẦN 1

BÀI 1. Soạn bài Khái quát Văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX siêu ngắn

BÀI 2. Soạn bài Nghị luận về một tư tưởng đạo lý siêu ngắn

BÀI 3. Cách làm bài nghị luận về một tư tưởng đạo lí


TUẦN 2

BÀI 1. Soạn bài Tuyên ngôn độc lập – Phần 1: Tác giả siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về tác giả Hồ Chí Minh

BÀI 3. Chứng minh chất “thép” trong văn chương của Hồ Chí Minh

BÀI 4. Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt siêu ngắn

BÀI 5. Soạn bài Viết bài tập làm văn số 1 siêu ngắn

BÀI 6. Dàn ý chung bài văn nghị luận xã hội

BÀI 7. Bài viết bài làm văn số 1


TUẦN 3

BÀI 1. Soạn bài Tuyên ngôn độc lập – Phần 2: Tác phẩm siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu chung về Tuyên ngôn độc lập

BÀI 3. Phân tích chi tiết Tuyên ngôn độc lập (Hồ Chí Minh)

BÀI 4. Chứng minh “Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh là áng văn chính luận mẫu mực mọi thời đại”.

BÀI 5. Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt (tiếp theo) siêu ngắn


TUẦN 4

BÀI 1. Soạn bài Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc siêu ngắn.

BÀI 2. Vài nét về tác giả Phạm Văn Đồng

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm “Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc”.

BÀI 4. Phân tích tác phẩm “Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc”

BÀI 5. Soạn bài Mấy ý nghĩ về thơ siêu ngắn

BÀI 6. Vài nét về tác giả Nguyễn Đình Thi

BÀI 7. Tìm hiểu chung về văn bản “Mấy ý nghĩ về thơ”

BÀI 8. Phân tích văn bản “Mấy ý nghĩ về thơ”

BÀI 9. Soạn bài Đô-xtôi-ép-xki siêu ngắn

BÀI 10. Vài nét về tác giả Xtê-phan Xvai-gơ

BÀI 11. Tìm hiểu chung về văn bản Đô-xtôi-ép-xki

BÀI 12. Phân tích văn bản Đô-xtôi-ép-xki

BÀI 13. Soạn bài Nghị luận về một hiện tượng đời sống siêu ngắn

BÀI 14. Cách làm bài nghị luận về một hiện tượng đời sống


TUẦN 5

BÀI 1. Soạn bài Phong cách ngôn ngữ khoa học siêu ngắn

BÀI 2. Những vấn đề cơ bản về phong cách ngôn ngữ khoa học

BÀI 3. Soạn bài Viết bài tập làm văn số 2 siêu ngắn

BÀI 4. Bài viết chi tiết bài tập làm văn số 2


TUẦN 6

BÀI 1. Soạn bài Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003 siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về tác giả Cô-phi An-na

BÀI 3. Tìm hiểu chung về văn bản “Thông điệp Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003”

BÀI 4. Phân tích văn bản “Thông điệp Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003”

BÀI 5. Soạn bài Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ siêu ngắn

BÀI 6. Phương pháp làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ


TUẦN 7

BÀI 1. Soạn bài Tây Tiến siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về Quang Dũng

BÀI 3. Tìm hiểu chung về bài thơ “Tây Tiến”

BÀI 4. Phân tích bài thơ “Tây Tiến”

BÀI 5. Cảm nhận về hình tượng người lính Tây Tiến

BÀI 6. Soạn bài Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học siêu ngắn

BÀI 7. Cách làm bài nghị luận về một ý kiến bàn về văn học


TUẦN 8

BÀI 1. Soạn bài Việt Bắc – Phần tác giả siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về nhà thơ Tố Hữu

BÀI 3. Soạn bài Luật thơ siêu ngắn


TUẦN 9

BÀI 1. Soạn bài Việt Bắc – Phần tác phẩm siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu chung về bài thơ Việt Bắc

BÀI 3. Phân tích bài thơ Việt Bắc

BÀI 4. Chứng minh tính dân tộc trong thơ Tố Hữu qua bài Việt Bắc

BÀI 5. Soạn bài Phát biểu theo chủ đề siêu ngắn

TUẦN 10

BÀI 1. Soạn bài Đất Nước – Nguyễn Khoa Điềm siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về tác giả Nguyễn Khoa Điềm

BÀI 3. Tìm hiểu chung về đoạn thơ Đất Nước – Nguyễn Khoa Điềm

BÀI 4. Phân tích đoạn thơ Đất Nước – Nguyễn Khoa Điểm

BÀI 5. Làm sáng tỏ ý kiến: “Chất liệu văn hóa dân gian trong đoạn thơ Đất Nước được sử dụng vừa quen thuộc vừa mới lạ”

BÀI 6. Soạn bài Đọc thêm Đất nước – Nguyễn Đình Thi siêu ngắn

BÀI 7. Vài nét về tác giả Nguyễn Đình Thi

BÀI 8. Tìm hiểu chung về đoạn thơ Đất nước – Nguyễn Đình Thi

BÀI 9. Phân tích đoạn thơ Đất nước – Nguyễn Đình Thi

BÀI 10. Soạn bài Luật thơ (tiếp) siêu ngắn


TUẦN 11

BÀI 1. Soạn bài Thực hành một số phép tu từ ngữ âm siêu ngắn

BÀI 2. Soạn bài Viết bài tập làm văn số 3 siêu ngắn

BÀI 3. Bài viết chi tiết bài tập làm văn số 3


TUẦN 12

BÀI 1. Soạn bài Dọn về làng siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về tác giả Nông Quốc Chấn

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Dọn về làng

BÀI 4. Phân tích tác phẩm Dọn về làng

BÀI 5. Soạn bài Tiếng hát con tàu siêu ngắn

BÀI 6. Vài nét về tác giả Chế Lan Viên

BÀI 7. Tìm hiểu chung về bài thơ Tiếng hát con tàu

BÀI 8. Phân tích bài thơ Tiếng hát con tàu

BÀI 9. Soạn bài Đò Lèn siêu ngắn

BÀI 10. Vài nét về Nguyễn Duy

BÀI 11. Tìm hiểu chung về bài thơ “Đò Lèn”

BÀI 12. Phân tích bài thơ Đò Lèn

BÀI 13. Soạn bài Thực hành một số phép tu từ cú pháp siêu ngắn


TUẦN 13

BÀI 1. Soạn bài Sóng siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về nữ sĩ Xuân Quỳnh

BÀI 3. Tìm hiểu chung về bài thơ Sóng

BÀI 4. Phân tích bài thơ Sóng

BÀI 5. Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh

BÀI 6. Soạn bài Luyện tập vân dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận siêu ngắn


TUẦN 14

BÀI 1. Soạn bài Đàn ghi ta của Lorca siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về nhà thơ Thanh Thảo

BÀI 3. Tìm hiểu chung về bài thơ Đàn ghi-ta của Lorca

BÀI 4. Phân tích bài thơ Đàn ghi-ta của Lorca

BÀI 5. Phân tích hình tượng tiếng đàn trong bài thơ “Đàn ghi ta của Lorca”

BÀI 6. Soạn bài đọc thêm Bác ơi siêu ngắn

BÀI 7. Tìm hiểu chung về bài thơ Bác ơi

BÀI 8. Phân tích bài thơ Bác ơi

BÀI 9. Soạn bài đọc thêm Tự do siêu ngắn

BÀI 10. Tìm hiểu chung về bài thơ Tự do

BÀI 11. Phân tích bài thơ Tự do

BÀI 12. Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận siêu ngắn


TUẦN 15

BÀI 1. Soạn bài Quá trình văn học và phong cách văn học siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu về Quá trình văn học và phong cách văn học


TUẦN 16

BÀI 1. Soạn bài Người lái đò sông Đà siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về tác giả Nguyễn Tuân

BÀI 3. Tìm hiểu chung Người lái đò sông Đà

BÀI 4. Phân tích Người lái đò sông Đà

BÀI 5. Phân tích hình tượng người lái đò trong Người lái đò sông Đà

BÀI 6. Soạn Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận siêu ngắn


TUẦN 17

BÀI 1. Soạn bài Ai đã đặt tên cho dòng sông? siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về Hoàng Phủ Ngọc Tường

BÀI 3. Tìm hiểu chung văn bản Ai đã đặt tên cho dòng sông?

BÀI 4. Phân tích văn bản Ai đã đặt tên cho dòng sông?

BÀI 5. Soạn bài Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận siêu ngắn


TUẦN 18

BÀI 1. Soạn văn Ôn tập phần văn học siêu ngắn

BÀI 2. Hệ thống các tác phẩm văn học học kì 1

Trả lời