LÝ THUYẾT MÔN TOÁN LỚP 9

CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI-CĂN BẬC BA

BÀI 1. Căn thức bậc hai

BÀI 2. Liên hệ phép nhân, phép chia với phép khai phương

BÀI 3. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn

BÀI 4. Rút gọn biểu thức chứa căn

BÀI 5. Căn bậc ba

BÀI 6. Ôn tập chương 1


CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

BÀI 1. Nhắc lại và bổ sung khái niệm hàm số và đồ thị hàm số

BÀI 2. Hàm số bậc nhất

BÀI 3. Đồ thị hàm số y=ax+b

BÀI 4. Vị trí tương đối của hai đường thẳng

BÀI 5. Hệ số góc của đường thẳng

BÀI 6. Ôn tập chương 2


CHƯƠNG 3: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

BÀI 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

BÀI 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

BÀI 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

BÀI 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

BÀI 5. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn chứa tham số

BÀI 6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

BÀI 7. Ôn tập chương 3


CHƯƠNG 4: HÀM SỐ Y=AX^2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

BÀI 1. Hàm số bậc hai một ẩn và đồ thị hàm số y=ax^2

BÀI 2. Phương trình bậc hai một ẩn và công thức nghiệm

BÀI 3. Công thức nghiệm thu gọn

BÀI 4. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

BÀI 5. Phương trình quy về phương trình bậc hai

BÀI 6. Sự tương giao giữa đường thẳng và Parabol

BÀI 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

BÀI 8. Hệ phương trình đối xứng

BÀI 9. Ôn tập chương 4

CHƯƠNG 5: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

BÀI 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

BÀI 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

BÀI 3. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

BÀI 4. Ứng dụng thực tế tỉ số lượng giác của góc nhọn

BÀI 5. Ôn tập chương 5


CHƯƠNG 6: ĐƯỜNG TRÒN

BÀI 1. Sự xác định của đường tròn- Tính chất đối xứng của đường tròn

BÀI 2. Đường kính và dây của đường tròn

BÀI 3. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

BÀI 4. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn

BÀI 5. Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau

BÀI 6. Vị trí tương đối của hai đường tròn

BÀI 7. Ôn tập chương 6


CHƯƠNG 7: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

BÀI 1. Góc ở tâm- Số đo cung

BÀI 2. Liện hệ giữa cung và dây

BÀI 3. Góc nội tiếp

BÀI 4. Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

BÀI 5. Góc có đỉnh bên trong đường tròn, góc có đỉnh bên ngoài đường tròn

BÀI 6. Cung chứa góc

BÀI 7. Đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp

BÀI 8. Tứ giác nội tiếp

BÀI 9. Độ dài đường tròn, cung tròn

BÀI 10. Diện tích hình tròn, quạt tròn

BÀI 11. Ôn tập chương 7


CHƯƠNG 8: HÌNH TRỤ-HÌNH NÓN-HÌNH CẦU

BÀI 1. Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

BÀI 2. Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích hình nón

BÀI 3. Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

BÀI 4. Ôn tập chương 8

1 Response

  1. uyen nhi viết:

    - Ở chương 6: vị trí của bài 3 và 4 đổi lại cho nhau.
    - Ở chương 7: vị trí của bài 7 và 8 đổi lại cho nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *