LÝ THUYẾT MÔN TOÁN LỚP 8

CHƯƠNG 1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC

BÀI 1. Nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức

BÀI 2. Những hằng đẳng thức đáng nhớ

BÀI 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

BÀI 4. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung

BÀI 5. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách dùng hằng đẳng thức

BÀI 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

BÀI 7. Phối hợp nhiều phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử

BÀI 8. Chia đơn thức cho đơn thức

BÀI 9. Chia đa thức một biến đã sắp xếp

BÀI 10. Ôn tập chương 1


CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

BÀI 1. Phân thức đại số

BÀI 2. Rút gọn phân thức đại số

BÀI 3. Qui đồng mẫu thức nhiều phân thức

BÀI 4. Cộng, trừ các phân thức

BÀI 5. Nhân, chia các phân thức

BÀI 6. Biến đổi các phân thức hữu tỉ

BÀI 7. Ôn tập chương 2


CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

BÀI 1. Mở đầu về phương trình

BÀI 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

BÀI 3. Phương trình tích

BÀI 4. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

BÀI 5. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

BÀI 6. Ôn tập chương 3


CHƯƠNG 4: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

BÀI 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

BÀI 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

BÀI 3. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

BÀI 4. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

BÀI 5. Ôn tập chương 4

1 Response

  1. uyen nhi viết:

    – Bài 8 chương 1 sửa tiêu đề thành ” Chia đơn thức cho đơn thức và chia đa thức cho đơn thức”
    – Bài 1 chương 2 đổi tiêu đề thành “Phân thức đại số và tính chất cơ bản”
    – Chương 5 thiếu bài: “Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước” nằm ở trước bài hình thoi.

Trả lời