LÝ THUYẾT MÔN TOÁN LỚP 7

CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC

BÀI 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

BÀI 2. Cộng trừ các số hữu tỉ

BÀI 3. Nhân chia các số hữu tỉ

BÀI 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

BÀI 5. Lũy thừa của một số hữu tỉ

BÀI 6. Tỉ lệ thức

BÀI 7. Tính chất cơ bản của dãy tỉ số bằng nhau

BÀI 8. Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn

BÀI 9. Làm tròn số

BÀI 10. Số vô tỉ.Khái niệm về căn bậc hai

BÀI 11. Số thực

BÀI 12. Ôn tập chương 1: Số hữu tỉ, số thực


CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

BÀI 1. Đại lượng tỉ lệ thuận

BÀI 2. Đại lượng tỉ lệ nghịch

BÀI 3. Hàm số. Mặt phẳng tọa độ

BÀI 4. Đồ thị hàm số

BÀI 5. Ôn tập chương 2: Hàm số và đồ thị


CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ

BÀI 1. Thu thập số liệu thống kê tần số

BÀI 2. Bảng tần số của dấu hiệu

BÀI 3. Biểu đồ, giá trị trung bình và mốt của dấu hiệu

BÀI 4. Ôn tập chương 3: Thống kê


CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

BÀI 1. Khái niệm về biểu thức đại số

BÀI 2. Giá trị của một biểu thức đại số

BÀI 3. Đơn thức

BÀI 4. Đơn thức đồng dạng

BÀI 5. Đa thức

BÀI 6. Cộng trừ đa thức

BÀI 7. Đa thức một biến

BÀI 8. Cộng trừ đa thức một biến

BÀI 9. Nghiệm của đa thức một biến

BÀI 10. Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số

1 Response

 1. Hiền Ngô viết:

  Chương 1 phải là SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC
  - Bài 2 là Cộng, trừ số hữu tỉ
  - Bài 3 là Nhân, chia số hữu tỉ
  - Bài 4 thiếu câu Cộng , trừ, nhân, chia số thập phân
  - Bài 6 là Lũy thừa của một số hữu tỉ ( tiếp)
  - Bài 7,8,9,10,11,12 sai thứ tự theo đó :
  + Bài 7. Tỉ lệ thức
  + Bài 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
  + Bài 9. Số thập phân hữu hạn.
  Số thập phân vô hạn tuần hoàn
  + Bài 10. Làm tròn số
  + Bài 11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
  + Bìa 12 Số thực
  Ôn tập chương I
  Chương 2 :
  - Sai hết các tiêu đề ,sửa lại :
  + Bài 2 : Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
  + Bài 3 : Đại lượng tỉ lệ nghịch
  + Bài 4 : Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
  + Bài 5 : Hàm số
  + Bài 6 : Mặt phẳng tọa độ
  + Bài 7 : Đồ thị của hàm số y=ax (a#0)
  Bài đọc thêm. Đồ thị của hàm số y= a (dấu thập phân) x (a#0)
  Ôn tập chương 2
  Chương 3: Sai và thiếu gần hết các tiêu đề sửa lại :
  -Bài 1 : Thu nhập số liệu thống kê,tần số
  -Bài 2: Bảng " tần số" các giá trị của dấu hiệu
  -Bài 3 : Biểu đồ
  -Bài 4 : Số trung bình cộng
  Ôn tập chương 3
  Chương 4 sửa lại :
  -Bài 6 : Cộng, trừ đa thức
  -Bài 8 : Cộng, trừ đa thức một biến
  Chương 5 sửa lại tiêu đề
  - Bài 4 Hai đường thẳng song song
  - Bài 5 Tiên đề Ơ- clit về đường thẳng song song
  - Bài 6 Từ vuông góc đến song song
  - Bài 7 Định lí
  Ôn tập chương 5
  Chương 6 sửa lại :
  - Bài 3 thêm cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)
  - Bài 4 thêm cạnh - góc - cạnh (c.g.c)
  - Bài 5 thêm góc - cạnh - góc (g.c.g)
  - Bài 9 Thực hành ngoài trời
  Ôn tập chương 6
  Chương 7 sửa lại
  - Bài 3 thêm câu Bất đẳng thức tam giác
  Thêm bài 5 và sửa lại thứ tự của các bài dưới :
  - Bài 5 Tính chất tia phân giác của một góc
  - Bài 6 Tính chất ba đường phân giác của tam giác
  - Bài 7 Tính chất đường trung trực của đoạn thẳng
  - Bài 8 Tính chất ba đường trung trực của tam giác
  - Bài 9 Tính chất ba đường cao của tam giác
  Ôn tập chương 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *