LÝ THUYẾT MÔN TOÁN LỚP 4

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

BÀI 1. Biểu thức có chứa một chữ

BÀI 2. Các số có sáu chữ số

BÀI 3. Hàng và lớp. So sánh các số có nhiều chữ số

BÀI 4. Triệu và lớp triệu

BÀI 5. Dãy số tự nhiên. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

BÀI 6. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

BÀI 7. Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng

BÀI 8. Giây, thế kỉ

BÀI 9. Tìm số trung bình cộng

BÀI 10. Biểu đồ


CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

BÀI 1. Phép cộng

BÀI 2. Phép trừ

BÀI 3. Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ

BÀI 4. Tính chất giao hoán của phép cộng

BÀI 5. Tính chất kết hợp của phép cộng

BÀI 6. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

BÀI 7. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

BÀI 8. Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song

BÀI 9. Nhân với số có một chữ số

BÀI 10. Tính chất giao hoán của phép nhân

BÀI 11. Nhân với 10, 100, 1000, … Chia cho 10, 100, 1000, …

BÀI 12. Tính chất kết hợp của phép nhân

BÀI 13. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

BÀI 14. Đề-xi-mét vuông. Mét vuông

BÀI 15. Nhân một số với một tổng

BÀI 16. Nhân một số với một hiệu

BÀI 17. Nhân với số có hai chữ số

BÀI 18. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

BÀI 19. Nhân với số có ba chữ số

BÀI 20. Chia một tổng cho một số

BÀI 21. Chia cho số có một chữ số

BÀI 22. Chia một số cho một tích

BÀI 23. Chia một tích cho một số

BÀI 24. Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

BÀI 25. Chia cho số có hai chữ số

BÀI 26. Chia cho số có ba chữ số

CHƯƠNG 3: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

BÀI 1. Dấu hiệu chia hết cho 2

BÀI 2. Dấu hiệu chia hết cho 5

BÀI 3. Dấu hiệu chia hết cho 9

BÀI 4. Dấu hiệu chia hết cho 3

BÀI 5. Ki-lô-mét vuông

BÀI 6. Hình bình hành – Diện tích hình bình hành


CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ – CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. HÌNH THOI

BÀI 1. Phân số

BÀI 2. Phân số và phép chia số tự nhiên

BÀI 3. Phân số bằng nhau. Rút gọn phân số

BÀI 4. Quy đồng mẫu số các phân số

BÀI 5. So sánh hai phân số (cơ bản)

BÀI 6. So sánh hai phân số (nâng cao)

BÀI 7. Phép cộng phân số

BÀI 8. Phép trừ phân số

BÀI 9. Phép nhân phân số

BÀI 10. Phép chia phân số

BÀI 11. Các bài toán cơ bản về phân số: Tìm giá trị phân số của một số

BÀI 12. Các bài toán cơ bản về phân số: Tìm một số khi biết giá trị phân số của số đó

BÀI 13. Hình thoi – Diện tích hình thoi


CHƯƠNG 5: TỈ SỐ – MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

BÀI 1. Giới thiệu tỉ số

BÀI 2. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

BÀI 3. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

BÀI 4. Tỉ lệ bản đồ – Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ


CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

BÀI 1. Ôn tập về số tự nhiên

BÀI 2. Ôn tập về phân số và các phép tính với phân số

BÀI 3. Ôn tập về đại lượng

BÀI 4. Ôn tập về hình học

BÀI 5. Ôn tập về tìm số trung bình cộng

BÀI 6. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

BÀI 7. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

7 Responses

 1. DoNgan viết:

  Không gộp bài lại với nhau. Ví dụ có 2 bài: yến, tạ, tấn và bảng đơn vị đo khối lượng thì kh gộp hai bài lại thành "yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng". Có rất nhiều bài gộp

 2. DoNgan viết:

  Chương 2. Không có 2 bài vẽ hai đường thẳng vuông góc và vẽ hai đường thẳng song song.

 3. DoNgan viết:

  Chương 2 thiếu bài "thương có chữ số 0"

 4. DoNgan viết:

  Chương4, bài 5 và bài 6 nên để tên bài học là "so sánh 2 phân số cùng mẫu số và khác mẫu số

  • DoNgan viết:

   Chương 6 thiếu 2 bài ôn tập về các phép tính với số tự nhiên và ôn tập về biểu đồ

 5. DoNgan viết:

  Các chương đều thiếu các mục 1 2 3 của mỗi chương

 6. DoNgan viết:

  Chương 4: bài tìm phân số của một số theo thứ tự phải ở trước bài phép chia phân số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.