LÝ THUYẾT MÔN TOÁN LỚP 3

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

BÀI 1. Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

BÀI 2. Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

BÀI 3. Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

BÀI 4. Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

BÀI 5. Ôn tập các bảng nhân

BÀI 6. Ôn tập các bảng chia

BÀI 7. Ôn tập về hình học(Chương 1)

BÀI 8. Ôn tập về giải toán (Chương 1)

BÀI 9. Xem đồng hồ


CHƯƠNG 2: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

BÀI 1. Bảng nhân 6

BÀI 2. Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

BÀI 3. Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

BÀI 4. Bảng chia 6

BÀI 5. Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

BÀI 6. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

BÀI 7. Phép chia hết và phép chia có dư

BÀI 8. Bảng nhân 7

BÀI 9. Gấp một số lên nhiều lần

BÀI 10. Bảng chia 7

BÀI 11. Giảm đi một số lần

BÀI 12. Tìm số chia

BÀI 13. Góc vuông, góc không vuông. Nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê-ke

BÀI 14. Đề-ca-mét. Héc-tô-mét. Bảng đơn vị đo độ dài

BÀI 15. Thực hành đo độ dài.

BÀI 16. Bài toán giải bằng hai phép tính

BÀI 17. Bảng nhân 8

BÀI 18. Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số.

BÀI 19. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

BÀI 20. Bảng chia 8

BÀI 21. So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

BÀI 22. Bảng nhân 9

BÀI 23. Gam

BÀI 24. Bảng chia 9

BÀI 25. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

BÀI 26. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

1. Giới thiệu bảng nhân

2. Giới thiệu bảng chia

3. Làm quen với biểu thức, tính giá trị của biểu thức.

4. Hình chữ nhật. Chu vi hình chữ nhật

5. Hình vuông. Chu vi hình vuông

CHƯƠNG 3: CÁC SỐ ĐẾN 10 000

BÀI 1. Các số có bốn chữ số. Số 10 000

BÀI 2. Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

BÀI 3. So sánh các số trong phạm vi 10 000

BÀI 4. Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

BÀI 5. Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

BÀI 6. Tháng-Năm

BÀI 7. Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính.

BÀI 8. Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số.

BÀI 9. Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số.

BÀI 10. Làm quen với chữ số La Mã

BÀI 11. Thực hành xem đồng hồ.

BÀI 12. Bài toán liên quan đến Rút về đơn vị

BÀI 13. Tiền Việt Nam

BÀI 14. Làm quen với thống kê số liệu.


CHƯƠNG 4: CÁC SỐ ĐẾN 100 000

BÀI 1. Các số có 5 chữ số. Số 100 000

BÀI 2. So sánh các số trong phạm vi 100 000

BÀI 3. Diện tích của một hình. Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông

BÀI 4. Diện tích hình chữ nhật

BÀI 5. Diện tích hình vuông

BÀI 6. Phép cộng các số trong phạm vi 100000

BÀI 7. Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

BÀI 8. Tiền Việt Nam

BÀI 9. Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.

BÀI 10. Chia số có năm chữ số với số có một chữ số.


CHƯƠNG 5: ÔN TẬP CUỐI NĂM

BÀI 1. Ôn tập các số đến 100 000

BÀI 2. Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

BÀI 3. Ôn tập về đại lượng

BÀI 4. Ôn tập về hình học.

BÀI 5. Ôn tập về giải toán.

1 Response

  1. DoNgan viết:

    Chương 4 thiếu bài "bài toán liên quan đến rút về đơn vị tiếp theo"

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.