LÝ THUYẾT MÔN TOÁN LỚP 2

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

BÀI 1. Ôn tập các số đến 100

BÀI 2. Số hạng – Tổng

BÀI 3. Đề-xi-mét

BÀI 4. Số bị trừ – Số trừ – Hiệu


CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

BÀI 1. Phép cộng có tổng bằng 10

BÀI 2. 26 + 4; 36 + 24

BÀI 3. 9 cộng với một số: 9 + 5

BÀI 4. 29 + 5

BÀI 5. 49 + 25

BÀI 6. 8 cộng với một số: 8 + 5

BÀI 7. 28 + 5

BÀI 8. 38 + 25

BÀI 9. Hình chữ nhật – Hình tứ giác

BÀI 10. Bài toán về nhiều hơn

BÀI 11. 7 cộng với một số: 7 + 5

BÀI 12. 47 + 5

BÀI 13. 47 + 25

BÀI 14. Bài toán về ít hơn

BÀI 15. Ki-lô-gam

BÀI 16. 6 cộng với một số : 6 + 5

BÀI 17. 26 + 5

BÀI 18. 36 + 15

BÀI 19. Bảng cộng

BÀI 20. Phép cộng có tổng bằng 100

BÀI 21. Lít


CHƯƠNG 3: PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

BÀI 1. Tìm một số hạng trong một tổng

BÀI 2. Số tròn chục trừ đi một số

BÀI 3. 11 trừ đi một số : 11 – 5

BÀI 4. 31 – 5

BÀI 5. 51 – 15

BÀI 6. 12 trừ đi một số

BÀI 7. 32 – 8

BÀI 8. 52 – 28

BÀI 9. Tìm số bị trừ

BÀI 10. 13 trừ đi một số : 13 – 5

BÀI 11. 33 – 5

BÀI 12. 53 – 15

BÀI 13. 14 trừ đi một số : 14 – 8

BÀI 14. 34 – 8

BÀI 15. 54 – 18

BÀI 16. 15, 16, 17, 18 trừ đi một số

BÀI 17. 55 – 8; 56 – 7; 37 – 8; 68 – 19

BÀI 18. 65 – 38; 46 – 17; 57 – 28; 78 – 29

BÀI 19. Bảng trừ

BÀI 20. 100 trừ đi một số

BÀI 21. Tìm số trừ

BÀI 22. Đường thẳng

BÀI 23. Ngày, giờ

BÀI 24. Ngày, tháng

CHƯƠNG 4: ÔN TẬP

BÀI 1. Ôn tập về phép cộng và phép trừ (học kì 1)

BÀI 2. Ôn tập về hình học (học kì 1)

BÀI 3. Ôn tập về đo lường (học kì 1)

BÀI 4. Ôn tập về giải toán (học kì 1)


CHƯƠNG 5: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

BÀI 1. Tổng của nhiều số

BÀI 2. Phép nhân

BÀI 3. Thừa số – Tích

BÀI 4. Bảng nhân 2

BÀI 5. Bảng nhân 3

BÀI 6. Bảng nhân 4

BÀI 7. Bảng nhân 5

BÀI 8. Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc.

BÀI 9. Phép chia

BÀI 10. Bảng chia 2

BÀI 11. Một phần hai

BÀI 12. Số bị chia – Số chia – Thương

BÀI 13. Bảng chia 3

BÀI 14. Một phần ba

BÀI 15. Tìm một thừa số của phép nhân

BÀI 16. Bảng chia 4

BÀI 17. Một phần tư

BÀI 18. Bảng chia 5

BÀI 19. Một phần năm

BÀI 20. Giờ, phút – Thực hành xem đồng hồ.

BÀI 21. Tìm số bị chia

BÀI 22. Chu vi hình tam giác – Chu vi hình tứ giác.

BÀI 23. Số 1 trong phép nhân và phép chia

BÀI 24. Số 0 trong phép nhân và phép chia.Số 0 trong phép nhân và phép chia.


CHƯƠNG 6: CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000

BÀI 1. Đơn vị, chục, trăm, nghìn

BÀI 2. So sánh các số tròn trăm

BÀI 3. Các số tròn chục từ 110 đến 200

BÀI 4. Các số từ 101 đến 110

BÀI 5. Các số từ 111 đến 200

BÀI 6. Các số có ba chữ số

BÀI 7. So sánh các số có ba chữ số

BÀI 8. Mét

BÀI 9. Ki-lô-mét

BÀI 10. Mi-li-mét

BÀI 11. Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

BÀI 12. Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

BÀI 13. Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

3 Responses

  1. DoNgan viết:

    Bài 6 chương 3 tên bài học thiếu

  2. DoNgan viết:

    Tên bài 17 chương 3 sai
    Chương 3 kh có bài thực hành xem đồng hồ và thực hành xem lịch
    Chương 6 thiếu bài Tiền Việt Nam

Trả lời