LÝ THUYẾT MÔN TOÁN LỚP 12

CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Bài 2. Cực trị của hàm số

Bài 3. Phương pháp giải bài toán cực trị có tham số đối với các hàm số cơ bản

Bài 4. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Bài 5. Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ

Bài 6. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số và luyện tập

Bài 7. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (hàm đa thức bậc ba)

Bài 8. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm đa thức (hàm bậc bốn trùng phương)

Bài 9. Một số bài toán về khảo sát hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương

Bài 10. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (hàm phân thức hữu tỷ)

Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về hàm phân thức có tham số

Bài 12. Phương pháp giải các bài toán tương giao đồ thị

Bài 13. Phương pháp giải các bài toán tiếp tuyến, sự tiếp xúc của hai đường cong

Ôn tập chương 1


CHƯƠNG 2: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

BÀI 1. Lũy thừa (số mũ hữu tỉ) - Định nghĩa và tính chất

BÀI 2. Phương pháp giải các bài toán liên quan đến lũy thừa với số mũ hữu tỉ.

BÀI 3. Lũy thừa (số mũ vô tỉ)

BÀI 4. Hàm số lũy thừa

BÀI 5. Các công thức lãi kép

BÀI 6. Lôgarit - Định nghĩa và tính chất

BÀI 7. Phương pháp giải các bài toán thường gặp về logarit

BÀI 8. Logarit (Số e và logarit tự nhiên)

BÀI 9. Hàm số mũ

BÀI 10. Hàm số logarit

BÀI 11. Phương trình mũ và một số phương pháp giải

BÀI 12. Phương trình logarit và một số phương pháp giải

BÀI 13. Hệ phương trình mũ và logarit

BÀI 14. Bất phương trình mũ

BÀI 15. Bất phương trình logarit

BÀI 16. Ôn tập chương 2


CHƯƠNG 3: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

BÀI 1. Nguyên hàm

BÀI 2. Nguyên hàm (phương pháp đổi biến)

BÀI 3. Nguyên hàm (phương pháp từng phần)

BÀI 4. Tích phân (Khái niệm và tính chất)

BÀI 5. Tích phân các hàm số cơ bản

BÀI 6. Tích phân (phương pháp đổi biến)

BÀI 7. Tích phân (phương pháp từng phần)

BÀI 8. Ứng dụng tích phân trong hình học (diện tích hình phẳng)

BÀI 9. Ứng dụng tích phân trong hình học (thể tích vật thể)

BÀI 10. Ôn tập chương 3

CHƯƠNG 4: SỐ PHỨC

BÀI 1. Số phức và các phép toán cộng, trừ, nhân, chia số phức

BÀI 2. Phương trình bậc hai với hệ số thực (căn bậc hai của số phức)

BÀI 3. Phương pháp giải các bài toán liên quan đến điểm biểu diễn số phức

BÀI 4. Phương pháp giải các bài toán tìm min, max liên quan đến số phức

BÀI 5. Dạng lượng giác của số phức

BÀI 6. Ôn tập chương 4


CHƯƠNG 5: KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG

BÀI 1. Khái niệm về khối đa diện

BÀI 2. Khái niệm về khối đa diện (sự bằng nhau của các khối đa diện)

BÀI 3. Khối đa diện đều. Phép vị tự

BÀI 4. Khái niệm về thể tích của khối đa diện (thể tích khối chóp)

BÀI 5. Khái niệm về thể tích của khối đa diện (thể tích khối hộp)

BÀI 6. Ôn tập chương 5


CHƯƠNG 6: MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN

BÀI 1. Khái niệm về mặt tròn xoay

BÀI 2. Khái niệm về mặt tròn xoay (mặt nón)

BÀI 3. Khái niệm về mặt tròn xoay (mặt trụ)

BÀI 4. Mặt cầu

BÀI 5. Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp đa diện

BÀI 6. Ôn tập chương 6


CHƯƠNG 7: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

BÀI 1. Hệ tọa độ trong không gian

BÀI 2. Hệ tọa độ trong không gian (tọa độ véc tơ)

BÀI 3. Hệ tọa độ trong không gian (tích có hướng và ứng dụng)

BÀI 4. Phương pháp giải các bài toán về điểm và véc tơ

BÀI 5. Phương trình mặt phẳng – Lý thuyết

BÀI 6. Phương pháp giải các dạng toán viết phương trình mặt phẳng

BÀI 7. Phương trình đường thẳng

BÀI 8. Phương pháp giải các bài toán về mối quan hệ giữa hai đường thẳng

BÀI 9. Phương pháp giải các bài toán về mặt phẳng và đường thẳng

BÀI 10. Hệ tọa độ trong không gian (phương trình mặt cầu)

BÀI 11. Phương pháp giải các bài toán về mặt cầu và mặt phẳng

BÀI 12. Phương pháp giải các bài toán về mặt cầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.