LÝ THUYẾT MÔN TIẾNG ANH LỚP 11

UNIT 1: THE GENERATION GAP

BÀI 1. Từ vựng – The Generation Gap (phần 1)

BÀI 2. Grammar – Động từ khuyết thiếu: nên; phải

BÀI 3. Cách đọc âm mạnh và âm yếu của từ nối trong lời nói

BÀI 4. Reading – The Generation Gap

BÀI 5. Listening – The Generation Gap


UNIT 2: RELATIONSHIPS

BÀI 1. Từ vựng – Relationships

BÀI 2. Grammar – Động từ nối – Câu chẻ

BÀI 3. Ngữ âm: Dạng rút gọn danh từ/ Đại từ + động từ (phủ định)

BÀI 4. Reading – Relationships


UNIT 3: BECOMING INDEPENDENT

BÀI 1. Từ vựng – Becoming Independent

BÀI 2. Grammar – To – V sau danh từ/ tính từ

BÀI 3. Ngữ âm: Nối âm giữa phụ âm và nguyên âm

BÀI 4. Reading – Becoming Independent


UNIT 4: CARING FOR THOSE IN NEED

BÀI 1. Từ vựng – Caring for those in need

BÀI 2. Ngữ pháp: Thì quá khứ đơn và thi hiện tại hoàn thành

BÀI 3. Ngữ âm: Sự nuốt âm của các âm yếu trước âm /l/, /n/, and /r/

BÀI 4. Reading – Caring for those in need


UNIT 5: BEING PART OF ASEAN

BÀI 1. Từ vựng – Being part of Asean

BÀI 2. Grammar – V-ing và động từ trạng thái trong dạng tiếp diễn

BÀI 3. Ngữ âm: Ngữ điệu lên và xuống

BÀI 4. Reading – Being part of Asean


UNIT 6: GLOBAL WARMING

BÀI 1. Từ vựng – Global Warming

BÀI 2. Grammar – Danh động từ hoàn thành & Phân từ hoàn thành

BÀI 3. Ngữ điệu của câu hỏi Yes – No và câu hỏi lặp lại