LÝ THUYẾT MÔN TIẾNG ANH LỚP 10

UNIT 1: FAMILY LIFE

BÀI 1. Từ vựng – Family Life

BÀI 2. Grammar – Phân biệt Hiện tại đơn và Hiện tại tiếp diễn

BÀI 3. Ngữ âm: Cách phát âm cụm âm phụ âm /tr/, /kr/ và /br/

BÀI 4. Reading – Family Life

BÀI 5. Listening – Family Life


UNIT 2: YOUR BODY AND YOU

BÀI 1. Từ vựng – Your Body And You

BÀI 2. Grammar – Phân biệt Tương lai đơn và Tương lai gần

BÀI 3. Grammar – Thể bị động của một số thì cơ bản

BÀI 4. Ngữ âm: Cách phát âm cụm âm phụ âm /gl/, /gr/, /pl/, /pr/

BÀI 5. Reading – Your Body And You

BÀI 6. Listening – Your Body And You

BÀI 7. Writing – Your Body And You


UNIT 3: MUSIC

BÀI 1. Từ vựng – Music

BÀI 2. Grammar – Câu ghép

BÀI 3. Grammar – Động từ nguyên thể có To và động từ nguyên thể không có To

BÀI 4. Cách phát âm các cụm âm /est/, /ənt/, /eɪt/

BÀI 5. Reading – Music

BÀI 6. Listening – Music

BÀI 7. Writing – Music


UNIT 4: FOR A BETTER COMMUNITY

BÀI 1. Từ vựng – For A Better Community

BÀI 2. Grammar – Thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn đi với “when” và “while”

BÀI 3. Ngữ âm: Cách phát âm các âm và cụm âm /ŋ/, /nt/ và /nd/ ở cuối từ

BÀI 4. Reading – For A Better Community

BÀI 5. Listening – For A Better Community

BÀI 6. Writing – For A Better Community


UNIT 5: INVENTIONS

BÀI 1. Từ vựng – Inventions

BÀI 2. Grammar – Thì hiện tại hoàn thành & V-ing và nguyên thể của động từ

BÀI 3. Trọng âm danh từ ghép và cụm danh từ

BÀI 4. Reading – Inventions

BÀI 5. Listening Unit 5 – Inventions

BÀI 6. Writing Unit 5 – Inventions

1 Response

  1. thanhnelly0705 viết:

    soạn sai với chương trình sgk

Trả lời