LÝ THUYẾT MÔN SỬ LỚP 9

CHƯƠNG I. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

 

CHƯƠNG II. CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ- LATINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

BÀI 1. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

BÀI 2. Các nước Châu Á

BÀI 3. Các nước Đông Nam Á

BÀI 4. Các nước Châu Phi

BÀI 5. Các nước Mĩ La – tinh


CHƯƠNG III. MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

BÀI 1. Nước Mĩ

BÀI 2. Nhật Bản

BÀI 3. Các nước Tây Âu


CHƯƠNG IV: QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY


CHƯƠNG V. CÁCH MẠNG KHOA HỌC – KĨ THUẬT TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

 

CHƯƠNG VI. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 – 1930

BÀI 1. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

BÀI 2. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1926)

BÀI 3. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925

BÀI 4. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời


CHƯƠNG VII. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 – 1939

BÀI 1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

BÀI 2. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1935

BÀI 3. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939

CHƯƠNG VIII. CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

BÀI 1. Việt Nam trong những năm 1939 – 1945

BÀI 2. Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945

BÀI 3. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà


CHƯƠNG IX. VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN


CHƯƠNG X. VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954

BÀI 1. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950)

BÀI 2. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 – 1953)

BÀI 3. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc


CHƯƠNG XI. VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

BÀI 1. Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất (1954 – 1960)

BÀI 2. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng Khởi

BÀI 3. Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961 – 1965)

BÀI 4. Miền Nam chiến đấu chống chiến lược ‘Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ (1961 – 1965)

BÀI 5. Miền Bắc vừa sản xuất vừa làm nghĩa vụ hậu phương, chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất (1965 – 1968) và chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1969 – 1973)

BÀI 6. Miền Nam chống chiến lược “chiến tranh cục bộ” (1965 – 1968) và Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969 -1 973). Hiệp định Pari (1973)

BÀI 7. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.


CHƯƠNG XII. VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

BÀI 1. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa Xuân 1975

BÀI 2. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên CNXH từ 1986-2000

BÀI 3. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

Trả lời