LÝ THUYẾT MÔN SỬ LỚP 8

CHƯƠNG 1: THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (TỪ THẾ KỈ XVI ĐẾN NỬA SAU THẾ KỈ XIX)

BÀI 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

BÀI 2. Cách mạng tư sản Pháp (1789 – 1794)

BÀI 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

BÀI 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác


CHƯƠNG 2: CÁC NƯỚC ÂU MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX

BÀI 1. Công xã Pari 1871

BÀI 2. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỷ XX

BÀI 3. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

BÀI 4. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX


CHƯƠNG 3: CHÂU Á GIỮA THẾ KỈ XVIII – ĐẦU THẾ KỈ XX

BÀI 1. Ấn Độ thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX

BÀI 2. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

BÀI 3. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

BÀI 4. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX


CHƯƠNG 4: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 – 1918)

BÀI 1. Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 – 1918

BÀI 2. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)


CHƯƠNG 5: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 – 1941)

BÀI 1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)

BÀI 2. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)

CHƯƠNG 6: CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)

BÀI 1. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

BÀI 2. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)


CHƯƠNG 7: CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)

BÀI 1. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

BÀI 2. Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 – 1939)


CHƯƠNG 8: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 – 1945)


CHƯƠNG 9: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HÓA, KHOA HỌC – KĨ THUẬT THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

BÀI 1. Sự phát triển văn hoá, khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX


CHƯƠNG 10: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX

BÀI 1. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

BÀI 2. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884)

BÀI 3. Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

BÀI 4. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX.

BÀI 5. Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX


CHƯƠNG 11: XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918

BÀI 1. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp (Nội dung chính sách)

BÀI 2. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp (Biến chuyển về xã hội)

BÀI 3. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

BÀI 4. Ôn tập lịch sử Việt Nam (từ năm 1858 đến năm 1918) – Kiểm tra học kì II

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.