LÝ THUYẾT MÔN SỬ LỚP 7

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI

BÀI 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

BÀI 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

BÀI 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu

BÀI 4. Trung Quốc thời phong kiến

BÀI 5. Ấn Độ thời phong kiến

BÀI 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

BÀI 7. Những nét chung về xã hội phong kiến


CHƯƠNG 2: BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ – ĐINH – TIỀN LÊ (THẾ KỈ X)

 

CHƯƠNG 3: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI – XII)

 
 

CHƯƠNG 4: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII – XIV)

BÀI 1. Nước Đại Việt thế kỉ XIII

BÀI 2. Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258)

BÀI 3. Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285)

BÀI 4. Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên (1287 – 1288)

BÀI 5. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.

BÀI 6. Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần

BÀI 7. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

BÀI 8. Ôn tập chương 3, 4

CHƯƠNG 5: ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV – ĐẦU THẾ KỈ XVI)

BÀI 1. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV

BÀI 2. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)

BÀI 3. Nước Đại Việt thời Lê sơ (Tình hình chính trị, quân sự, pháp luật)

BÀI 4. Nước Đại Việt thời Lê sơ (Tình hình kinh tế – xã hội)

BÀI 5. Nước Đại Việt thời Lê sơ (Tình hình văn hóa, giáo dục. Một số danh nhân văn hóa xuất sắc)

BÀI 6. Ôn tập chương 5


CHƯƠNG 6: ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI – XVIII

BÀI 1. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI – XVIII)

BÀI 2. Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII

BÀI 3. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

BÀI 4. Phong trào Tây Sơn (Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn)

BÀI 5. Phong trào Tây Sơn (Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn, đánh tan quân Xiêm)

BÀI 6. Phong trào Tây Sơn (Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh)

BÀI 7. Phong trào Tây Sơn (Tây Sơn đánh tan quân Thanh)

BÀI 8. Quang Trung xây dựng đất nước


CHƯƠNG 7: VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

BÀI 1. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn (Tình hình chính trị – kinh tế)

BÀI 2. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn (Các cuộc nổi dậy của nhân dân)

BÀI 3. Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX

BÀI 4. Ôn tập chương 6, 7

Trả lời