LÝ THUYẾT MÔN SỬ LỚP 11

CHƯƠNG 1: CÁC NƯỚC CHÂU Á, CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MĨ LATINH (THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX).

BÀI 1. Nhật Bản

BÀI 2. Ấn Độ

BÀI 3. Trung Quốc

BÀI 4. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông Nam Á

BÀI 5. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Campuchia

BÀI 6. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỉ XX

BÀI 7. Xiêm giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

BÀI 8. Châu Phi

BÀI 9. Mĩ Latinh


CHƯƠNG 2: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 – 1918)

 

CHƯƠNG 3: NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI

BÀI 1. Những thành tựu văn hóa trong buổi đầu thời cận đại

BÀI 2. Thành tựu của văn học, nghệ thuật từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

BÀI 3. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại


CHƯƠNG 4: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 – 1941)

BÀI 1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)

BÀI 2. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921 – 1925)

BÀI 3. Công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 – 1941)


CHƯƠNG 5: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)

BÀI 1. Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

BÀI 2. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

BÀI 3. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

BÀI 4. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

CHƯƠNG 6: CÁC NƯỚC CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)

BÀI 1. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc (1919 – 1939)

BÀI 2. Phong trào giành độc lập ở Ấn Độ (1918 – 1939)

BÀI 3. Tình hình các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

BÀI 4. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Lào và Campuchia


CHƯƠNG 7: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 – 1945)

BÀI 1. Con đường dẫn đến chiến tranh

BÀI 2. Diễn biến và kết cục của chiến tranh

BÀI 3. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)


CHƯƠNG 8: VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX

BÀI 1. Liên quân Pháp – Tây Ban Nha xâm lược Việt Nam. Chiến sự ở Đà Nẵng năm 1858

BÀI 2. Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Gia Định và các tỉnh miền Đông Nam Kì từ năm 1859 đến năm 1862

BÀI 3. Cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Kì sau Hiệp ước 1862

BÀI 4. Thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ nhất (1873). Kháng chiến lan rộng ra Bắc Kì

BÀI 5. Thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ hai. Cuộc kháng chiến ở Bắc Kì và Trung Kì trong những năm 1882 – 1884

BÀI 6. Thực dân Pháp tấn công của biển Thuận An. Hiệp ước 1883 và Hiệp ước 1884

BÀI 7. Phong trào Cần Vương bùng nổ

BÀI 8. Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương và phong trào đấu tranh tự vệ cuối thế kỉ XI


CHƯƠNG 9: VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN HẾT CHIỀN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1918)

BÀI 1. Những chuyển biến về kinh tế

BÀI 2. Những chuyển biến về xã hội

BÀI 3. Phan Bội Châu và xu hướng bạo động

BÀI 4. Phan Châu Trinh và xu hướng cải cách

BÀI 5. Tình hình kinh tế – xã hội (1914 – 1918)

BÀI 6. Phong trào đấu tranh vũ trang trong chiến tranh

BÀI 7. Sự xuất hiện khuynh hướng cứu nước mới

BÀI 8. Sơ kết LỊch sử Việt Nam (1858 – 1918)

Trả lời