LÝ THUYẾT MÔN SỬ LỚP 10

CHƯƠNG 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI KÌ NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI

BÀI 1. Sự xuất hiện của loài người và bầy người nguyên thủy

BÀI 2. Xã hội nguyên thủy

BÀI 3. Các quốc gia cổ đại phương Đông

BÀI 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp và Rôma

BÀI 5. Trung Quốc thời phong kiến

BÀI 6. Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ

BÀI 7. Sự phát triển của lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

BÀI 8. Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

BÀI 9. Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

BÀI 10. Sự hình thành các vương quốc và xã hội phong kiến Tây Âu

BÀI 11. Sự xuất hiện các thành thị trung đại

BÀI 12. Tây Âu thời hậu kì trung đại

BÀI 13. Ôn tập: Lịch sử thế giới thời kì nguyên thủy, cổ đại và trung đại


CHƯƠNG 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

BÀI 1. Việt Nam thời nguyên thủy

BÀI 2. Quốc gia Văn Lang – Âu Lạc

BÀI 3. Quốc gia cổ Cham – pa

BÀI 4. Quốc gia cổ Phù Nam

BÀI 5. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

BÀI 6. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Tiếp theo)

BÀI 7. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)

BÀI 8. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X đến XV

BÀI 9. Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X – XV

BÀI 10. Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X – XV

BÀI 11. Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI – XVIII

BÀI 12. Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI – XVIII

BÀI 13. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

BÀI 14. Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI – XVIII

BÀI 15. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (Nửa đầu thế kỉ XIX)

BÀI 16. Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

BÀI 17. Các thời kì xây dựng và phát triển đất nước

BÀI 18. Công cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc

BÀI 19. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến


CHƯƠNG 3: LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

BÀI 1. Cách mạng tư sản Hà Lan và Cách mạng tư sản Anh

BÀI 2. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

BÀI 3. Nước Pháp trước Cách mạng

BÀI 4. Tiến trình và ý nghĩa của Cách mạng tư sản Pháp

BÀI 5. Cách mạng công nghiệp ở châu Âu

BÀI 6. Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX.

BÀI 7. Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

BÀI 8. Các nước Anh, Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

BÀI 9. Các nước Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

BÀI 10. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

BÀI 11. Mác và Ăng – ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

BÀI 12. Quốc tế thứ nhất

BÀI 13. Công xã Pari

BÀI 14. Quốc tế thứ hai

BÀI 15. Lê – nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

Trả lời