LÝ THUYẾT MÔN SINH LỚP 6

1 Response

  1. Nhân Tâm viết:

    1. Bài: “Có phải tất cả thực vật đều có hoa?” cần phải thêm dấu chấm hỏi ở cuối câu.
    2. Chương 5, nên đổi lại tên bài là Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo.

Trả lời