LÝ THUYẾT MÔN SINH LỚP 12

CHƯƠNG 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

BÀI 1. Lý thuyết về gen và mã di truyền

BÀI 2. Phương pháp giải các dạng bài tập về gen

BÀI 3. Quá trình nhân đôi ADN

BÀI 4. Phương pháp giải các dạng bài tập về quá trình nhân đôi ADN

BÀI 5. ARN và quá trình phiên mã

BÀI 6. Phương pháp giải các dạng bài tập về quá trình phiên mã

BÀI 7. Dịch mã

BÀI 8. Phương pháp giải các dạng bài tập về quá trình dịch mã

BÀI 9. Điều hòa hoạt động gen

BÀI 10. Đột biến gen

BÀI 11. Cơ chế phát sinh và sự biểu hiện của đột biến gen

BÀI 12. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST

BÀI 13. Đột biến số lượng NST – Đột biến lệch bội

BÀI 14. Đột biến số lượng NST – Đột biến đa bội

BÀI 15. Ôn tập chương 1 – Cơ chế di truyền và biến dị


CHƯƠNG 2: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

BÀI 1. Các khái niệm cơ bản trong di truyền

BÀI 2. Quy luật phân li

BÀI 3. Quy luật phân ly độc lập

BÀI 4. Tương tác gen

BÀI 5. Liên kết gen (Di truyền liên kết hoàn toàn)

BÀI 6. Hoán vị gen (Di truyền liên kết không hoàn toàn)

BÀI 7. Di truyền liên kết với giới tính

BÀI 8. Di truyền ngoài nhân và tác động đa hiệu của gen

BÀI 9. Phương pháp giải BT tổng hợp các quy luật di truyền và tính số loại kiểu gen trong quần thể

BÀI 10. Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

BÀI 11. Ôn tập chương 2 – Quy luật di truyền


CHƯƠNG 3. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

BÀI 1. Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn và quần thể giao phối gần

BÀI 2. Cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối

BÀI 3. Cân bằng của quần thể khi gen liên kết giới tính, gen đa alen, di nhập gen.


CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

BÀI 1. Chọn tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

BÀI 2. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến

BÀI 3. Tạo giống nhờ công nghệ tế bào

BÀI 4. Tạo giống nhờ công nghệ gen

BÀI 5. Ôn tập chương 3, 4 – Di truyền quần thể và Ứng dụng di truyền học

CHƯƠNG 5. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

BÀI 1. Di truyền y học

BÀI 2. Phương pháp giải bài tập di truyền phả hệ

BÀI 3. Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học


CHƯƠNG 6: BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

BÀI 1. Các bằng chứng tiến hóa

BÀI 2. Học thuyết tiến hoá của Đacuyn

BÀI 3. Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

BÀI 4. Các nhân tố tiến hóa

BÀI 5. Quá trình hình thành quần thể thích nghi

BÀI 6. Loài và các cơ chế cách li sinh sản của loài

BÀI 7. Hình thành loài khác khu vực địa lí

BÀI 8. Hình thành loài cùng khu vực địa lí

BÀI 9. Tiến hóa lớn

BÀI 10. Ôn tập chương 6 – Bằng chứng và cơ chế tiến hóa


CHƯƠNG 7. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

BÀI 1. Nguồn gốc sự sống

BÀI 2. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

BÀI 3. Sự phát sinh loài người


CHƯƠNG 8: CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT

BÀI 1. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

BÀI 2. Giới hạn sinh thái và ổ sinh thái

BÀI 3. Sự thích nghi của sinh vật với môi trường sống

BÀI 4. Quần thể sinh vật và quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

BÀI 5. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

BÀI 6. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)

BÀI 7. Biến động số lượng cá thể của quần thể và nguyên nhân gây biến động

BÀI 8. Sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể


CHƯƠNG 9: QUẦN XÃ SINH VẬT

BÀI 1. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

BÀI 2. Quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật

BÀI 3. Diễn thế sinh thái


CHƯƠNG 10. HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

BÀI 1. Hệ sinh thái

BÀI 2. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

BÀI 3. Trao đổi vật chất qua chu trình sinh địa hóa

BÀI 4. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

BÀI 5. Sinh quyển, quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

BÀI 6. Ôn tập chương 8, 9, 10 – Sinh thái học

2 Responses

  1. Nhân Tâm viết:

    1. Các bài học đã đầy đủ, tuy nhiên nếu để các chương sắp xếp theo thứ tự từ 1 đến 10 thì sẽ thấy kiến thức rời rạc, không có sự liên quan với nhau. Sinh học 12 bao gồm 3 phần lớn: phần Di truyền học bao gồm các chương 1, 2, 3, 4, 5; phần Tiến hóa bao gồm các chương: 6, 7; phần Sinh thái học bao gồm các chương: 8,9,10. Chính vì vậy cần thêm tựa đề các phần, mỗi phần gồm các chương tương ứng.

    2. Ở chương 2, phần kiến thức “Tác động đa hiệu của gen” nên xếp vào bài 4 “Tương tác gen” luôn để thấy được sự liền mạch của kiến thức. Nếu phần “Tương tác gen” có ý nghĩa là nhiều gen quy định 1 tính trạng thì phần “Tác động đa hiệu của gen” có ý nghĩa là 1 gen quy định nhiều tính trạng. 2 kiến thức này cần để trong cùng 1 bài để thấy được mối liên hệ và sự khác biệt.

  2. Nhân Tâm viết:

    Các bài học nên có tối thiểu 1 hình ảnh để giúp bài học sinh động và dễ hình dung hơn.

Trả lời