LÝ THUYẾT MÔN HÓA LỚP 12

CHƯƠNG 1: ESTE - LIPIT

BÀI 1. Lý thuyết về este (Đồng phân - Danh pháp - Tính chất vật lý)

BÀI 2. Phương pháp giải bài tập thủy phân este đơn giản

BÀI 3. Phương pháp giải bài tập thủy phân este đặc biệt

BÀI 4. Phương pháp giải bài tập thủy phân este đa chức

BÀI 5. Phương pháp giải bài tập đốt cháy este no

BÀI 6. Phương pháp giải bài tập đốt cháy este không no

BÀI 7. Phương pháp giải bài tập điều chế, ứng dụng, nhận biết este

BÀI 8. Phương pháp giải bài tập về chuỗi phản ứng este

BÀI 9. Phương pháp giải bài tập về hiệu suất phản ứng este hóa

BÀI 10. Lí thuyết về lipit

BÀI 11. Phương pháp giải bài tập thủy phân chất béo

BÀI 12. Ôn tập chương 1


CHƯƠNG 2: CACBOHIĐRAT

BÀI 1. Lí thuyết chung về monosaccarit

BÀI 2. Lí thuyết chung về đisaccarit

BÀI 3. Lí thuyết chung về polisaccarit

BÀI 4. Phương pháp giải bài tập phản ứng tráng gương

BÀI 5. Phương pháp giải bài tập phản ứng thủy phân và lên men

BÀI 6. Phương pháp giải bài tập xenlulozơ tác dụng với HNO3 và (CH3CO)2O

BÀI 7. Phương pháp giải bài tập đốt cháy xác định công thức cacbohiđrat

BÀI 8. Ôn tập chương 2


CHƯƠNG 3: AMIN - AMINO AXIT - PEPTIT - PROTEIN

BÀI 1. Khái niệm, phân loại và danh pháp của amin

BÀI 2. Đồng phân và tính chất vật lí của amin

BÀI 3. Phương pháp giải bài tập tính bazơ của amin

BÀI 4. Phương pháp giải bài tập đốt cháy amin

BÀI 5. Phương pháp giải bài tập amin phản ứng với axit và với các dung dịch muối

BÀI 6. Phương pháp giải bài tập amin phản ứng với HNO2 và phản ứng thế ở nhân thơm của anilin

BÀI 7. Lý thuyết về amino axit

BÀI 8. Phương pháp giải bài tập tính lưỡng tính của amino axit

BÀI 9. Phương pháp giải bài tập đốt cháy amino axit

BÀI 10. Phản ứng khác của amino axit

BÀI 11. Phương pháp giải bài tập dẫn xuất của amin và amino axit

BÀI 12. Lí thuyết về peptit

BÀI 13. Lí thuyết về protein

BÀI 14. Phương pháp giải bài tập phản ứng thủy phân peptit

BÀI 15. Phương pháp giải bài tập đốt cháy peptit

BÀI 16. Ôn tập chương 3


CHƯƠNG 4: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

BÀI 1. Đại cương về polime

BÀI 2. Vật liệu polime

BÀI 3. Phương pháp giải bài tập xác định khối lượng polime hoặc chất tham gia quá trình tạo polime

BÀI 4. Phương pháp giải bài tập tính số mắt xích polime

BÀI 5. Ôn tập chương 4


CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

BÀI 1. Lý thuyết chung về kim loại

BÀI 2. Phương pháp giải bài tập kim loại tác dụng với axit không có tính oxi hóa

BÀI 3. Phương pháp giải bài tập kim loại tác dụng với axit có tính oxi hóa (phần 1)

BÀI 4. Phương pháp giải bài tập kim loại tác dụng với axit có tính oxi hóa (phần 2)

BÀI 5. Dãy điện hóa kim loại

BÀI 6. Phương pháp giải bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối (phần 2)

BÀI 7. Sự điện phân

BÀI 8. Phương pháp giải bài tập sự điện phân 1 muối

BÀI 9. Phương pháp giải bài tập điện phân hỗn hợp muối

BÀI 10. Ăn mòn kim loại

BÀI 11. Phương pháp giải bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối (phần 1)

BÀI 12. Điều chế kim loại

BÀI 13. Bài tập nhiệt luyện

BÀI 14. Ôn tập chương 5


CHƯƠNG 6: KIM LOẠI KIỀM - KIỀM THỔ - NHÔM

BÀI 1. Lí thuyết kim loại kiềm và hợp chất

BÀI 2. Lí thuyết kim loại kiềm thổ và hợp chất

BÀI 3. Phương pháp giải bài tập kim loại kiềm và kiềm thổ tác dụng với nước

BÀI 4. Nước cứng

BÀI 5. Phương pháp giải bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm

BÀI 6. Phương pháp giải bài tập axit tác dụng với muối cacbonat

BÀI 7. Lí thuyết về nhôm

BÀI 8. Lí thuyết hợp chất của nhôm

BÀI 9. Phương pháp giải bài tập nhôm và hợp chất của nhôm tác dụng với dung dịch kiềm

BÀI 10. Bài tập muối aluminat tác dụng với axit

BÀI 11. Phương pháp giải bài tập phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn

BÀI 12. Phương pháp giải bài tập phản ứng nhiệt nhôm không hoàn toàn


CHƯƠNG 7: CROM - SẮT - ĐỒNG

BÀI 1. Lí thuyết về sắt

BÀI 2. Lí thuyết về hợp chất của sắt

BÀI 3. Hợp kim của sắt

BÀI 4. Phương pháp giải bài tập quy đổi sắt

BÀI 5. Đồng và hợp chất của đồng

BÀI 6. Lí thuyết về crom và hợp chất của crom

BÀI 7. Bài tập crom và hợp chất của crom

BÀI 8. Sơ lược về một số kim loại khác


CHƯƠNG 8: NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

 

CHƯƠNG 9: HÓA HỌC VỚI CÁC VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.