LÝ THUYẾT MÔN HÓA LỚP 11

CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI

BÀI 1. Sự điện li

BÀI 2. Độ điện li alpha

BÀI 3. Axit – bazơ – muối

BÀI 4. Lí thuyết về pH

BÀI 5. Phương pháp giải bài tập về pH

BÀI 6. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch

BÀI 7. Ôn tập chương sự điện li


CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHO

BÀI 1. Lí thuyết về nitơ

BÀI 2. Lí thuyết amoniac

BÀI 3. Muối amoni

BÀI 4. Axit nitric và muối nitrat

BÀI 5. Phương pháp giải bài tập tính oxi hóa của HNO3

BÀI 6. Photpho

BÀI 7. Axit photphoric và muối photphat

BÀI 8. Phương pháp giải bài tập hợp chất của photpho

BÀI 9. Phân bón hóa học

BÀI 10. Ôn tập chương Nitơ – Photpho


CHƯƠNG 3: CACBON – SILIC

BÀI 1. Cacbon

BÀI 2. Hợp chất của cacbon

BÀI 3. Phương pháp giải bài tập tính khử của C, CO, H2

BÀI 4. Phương pháp giải bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm

BÀI 5. Phương pháp giải bài tập muối cacbonat tác dụng với H+

BÀI 6. Silic và hợp chất

BÀI 7. Ôn tập chương Cacbon – Silic


CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ

BÀI 1. Mở đầu hóa học hữu cơ

BÀI 2. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

BÀI 3. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ


CHƯƠNG 5: HIĐROCACBON NO

BÀI 1. Lí thuyết chung về ankan

BÀI 2. Phương pháp giải bài tập phản ứng thế của ankan

BÀI 3. Phương pháp giải bài tập phản ứng oxi hóa ankan

BÀI 4. Phương pháp giải bài tập phản ứng crackinh ankan

BÀI 5. Điều chế, ứng dụng của ankan

BÀI 6. Ôn tập chương Hiđrocacbon no

CHƯƠNG 6: HIĐROCACBON KHÔNG NO

BÀI 1. Lí thuyết chung về anken

BÀI 2. Phương pháp giải bài tập phản ứng oxi hóa anken

BÀI 3. Phương pháp giải bài tập phản ứng cộng của anken

BÀI 4. Phản ứng trùng hợp anken – điều chế và ứng dụng của anken

BÀI 5. Lí thuyết chung về ankađien

BÀI 6. Lí thuyết chung về ankin

BÀI 7. Phương pháp giải bài tập phản ứng oxi hóa ankin

BÀI 8. Phương pháp giải bài tập phản ứng cộng của ankin

BÀI 9. Phương pháp giải bài tập phản ứng của ankin có nối ba đầu mạch với dung dịch AgNO3/NH3


CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM

 

CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL

BÀI 1. Lí thuyết chung về ancol

BÀI 2. Phương pháp giải bài tập thế H của nhóm OH ancol

BÀI 3. Phương pháp giải bài tập phản ứng đốt cháy ancol

BÀI 4. Phương pháp giải bài tập phản ứng oxi hóa không hoàn toàn ancol

BÀI 5. Phương pháp giải bài tập phản ứng tách nước của ancol

BÀI 6. Phương pháp giải bài tập phản ứng của ancol với axit

BÀI 7. Điều chế và ứng dụng của ancol – Bài tập độ rượu

BÀI 8. Phenol


CHƯƠNG 9: ANĐEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLIC

BÀI 1. Lí thuyết chung về anđehit

BÀI 2. Phương pháp giải bài tập oxi hóa hoàn toàn anđehit

BÀI 3. Phương pháp giải bài tập phản ứng oxi không hoàn toàn anđehit

BÀI 4. Phương pháp giải bài tập phản ứng cộng (H2) anđehit

BÀI 5. Điều chế, ứng dụng của anđehit

BÀI 6. Lí thuyết chung về axit cacboxylic

BÀI 7. Phương pháp giải bài tập tính axit của axit cacboxylic

BÀI 8. Phương pháp giải bài tập phản ứng este hóa

BÀI 9. Phương pháp giải bài tập đốt cháy axit cacboxylic

BÀI 10. Điều chế và ứng dụng của axit cacboxylic

Trả lời