LÝ THUYẾT MÔN ĐỊA LỚP 7

THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG

BÀI 1. Dân số

BÀI 2. Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới

BÀI 3. Quần cư. Đô thị hóa


CHƯƠNG I. MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI NÓNG

BÀI 1. Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm

BÀI 2. Môi trường nhiệt đới

BÀI 3. Môi trường nhiệt đới gió mùa

BÀI 4. Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng

BÀI 5. Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường đới nóng

BÀI 6. Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng


CHƯƠNG II. MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI ÔN HÒA

BÀI 1. Môi trường đới ôn hòa

BÀI 2. Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa

BÀI 3. Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa

BÀI 4. Đô thị hóa ở đới ôn hòa

BÀI 5. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa


CHƯƠNG III. MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC

 

CHƯƠNG IV. MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH

 

CHƯƠNG V. MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI

Trả lời