LÝ THUYẾT MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10

CHƯƠNG I. BẢN ĐỒ

BÀI 1. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

BÀI 2. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

BÀI 3. Tổng kết chương 1 – Bản đồ


CHƯƠNG II. VŨ TRỤ. HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT

BÀI 1. Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất

BÀI 2. Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

BÀI 3. Tổng kết chương II – Vũ trụ – hệ quả chuyển động của Trái Đất


CHƯƠNG III. CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

BÀI 1. Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng

BÀI 2. Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

BÀI 3. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

BÀI 4. Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

BÀI 5. Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính

BÀI 6. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa

BÀI 7. Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất

BÀI 8. Sóng. Thủy triều. Dòng biển

BÀI 9. Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

BÀI 10. Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

BÀI 11. Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất

BÀI 12. Tổng kết chương III – Cấu trúc của Trái Đất


CHƯƠNG IV. MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

BÀI 1. Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

BÀI 2. Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

BÀI 3. Tổng kết chương IV – Một số quy luật của lớp vỏ địa lí

CHƯƠNG V. ĐỊA LÍ DÂN CƯ

BÀI 1. Dân số và sự gia tăng dân số

BÀI 2. Cơ cấu dân số

BÀI 3. Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa

BÀI 4. Tổng kết chương V – Địa lí dân cư


CHƯƠNG VI. CƠ CẤU NỀN KINH TẾ


CHƯƠNG VII. ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP

BÀI 1. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

BÀI 2. Địa lí ngành trồng trọt

BÀI 3. Địa lí ngành chăn nuôi

BÀI 4. Tổng kết chương VI, VII – Cơ cấu nền kinh tế. Địa lí nông nghiệp.


CHƯƠNG VIII. ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP

BÀI 1. Vai trò, đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp

BÀI 2. Địa lí các ngành công nghiệp

BÀI 3. Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Bài 4. Tổng kết chương VIII - Địa lí công nghiệp


CHƯƠNG IX. ĐỊA LÍ DỊCH VỤ

BÀI 1. Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

BÀI 2. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải

BÀI 3. Địa lí các ngành giao thông vận tải

BÀI 4. Địa lí ngành thương mại

BÀI 5. Tổng kết chương IX. Địa lí dịch vụ


CHƯƠNG X. MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

BÀI 1. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

BÀI 2. Môi trường và sự phát triển bền vững

BÀI 3. Tổng kết chương X – Môi trường và sự phát triển bền vững

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.