HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG

 

1. Các kiến thức cần nhớ

Hệ số góc của đường thẳng

Cho đường thẳng \(d\) có phương trình \(y = ax + b\,\left( {a \ne 0} \right)\).

Khi đó:

Số thực \(a\) là hệ số góc của \(d\) .

Gọi \(\alpha \) là góc tạo bởi tia \(Ox\) và \(d.\)

Ta có:

+ Nếu \(\alpha  < {90^0}\) thì \(a > 0\) và a=tanαa = \tan \alpha

+ Nếu \(\alpha  > {90^0}\) thì \(a < 0\) và \(a =  – \tan \left( {{{180}^0} – \alpha } \right)\).

Tính chất

Các đường thẳng có cùng hệ số góc thì tạo với trục OxOx các góc bằng nhau.

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Xác định hệ số góc của đường thẳng

Phương pháp:

Đường thẳng dd có phương trình \(y = ax + b\,\left( {a \ne 0} \right)\)có aa là hệ số góc.

Dạng 2: Tính góc tạo bởi tia OxOx và đường thẳng dd.

Phương pháp:

Gọi \(\alpha \) là góc tạo bởi tia \(Ox\) và \(d.\) Ta có: a=tanαa = \tan \alpha

Dạng 3: Viết phương trình đường thẳng hoặc tìm tham số m khi biết hệ số góc

Phương pháp:

Gọi phương trình  đường thẳng cần tìm là y=ax+ba0y = ax + b\,\,\left( {a \ne 0} \right).

Dựa vào lý thuyết về hệ số góc để tìm aa. Từ đó, sử dụng dữ kiện còn lại của đề bài để tìm bb.

You may also like...

1 Response

  1. uyen nhi viết:

    1. Ở phần hệ số góc của đường thẳng, nên vẽ thêm trường hợp góc tạo bởi tia Ox và d khi d là hàm số nghịch biến.
    2. Ở phần phương pháp dạng 2 bổ sung thêm a = – tan (180 – alpha) khi góc alpha > 90

Trả lời