HÀM SỐ BẬC NHẤT

 

1. Các kiến thức cần nhớ

Định nghĩa hàm số bậc nhất

Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y=ax+b trong đó a,b là các số cho trước và a0.

Khi b=0 hàm số có dạng y=ax.

Tính chất

Hàm số bậc nhất y=ax+by = ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc \(\mathbb{R}\) và có tính chất sau

– Đồng biến trên \(\mathbb{R}\) nếu \(a > 0\).

– Nghịch biến trên \(\mathbb{R}\) nếu \(a < 0\).

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Nhận dạng hàm số bậc nhất

Phương pháp:

Hàm số bậc nhất là hàm số có dạng y=ax+ba0.

Dạng 2: Tìm $m$ để hàm số đồng biến, nghịch biến

Phương pháp:

Ta có hàm số bậc nhất y=ax+b,a0

– Đồng biến trên \(\mathbb{R}\) nếu \(a > 0\).

– Nghịch biến trên \(\mathbb{R}\) nếu \(a < 0\).

You may also like...

1 Response

  1. uyen nhi viết:

    1. Nên bổ sung thêm dạng tìm m để hàm số là hàm số bậc nhất.
    2. Ở phần dạng 2 sửa lại định dạng chữ m.

Trả lời