ĐỒ THỊ HÀM SỐ Y=AX+B (A KHÁC 0)

1. Các kiến thức cần nhớ

Đồ thị hàm số y=ax+ba0y = ax + b\,\,\left( {a \ne 0} \right)

Đồ thị hàm số y=ax+ba0y = ax + b\,\,\left( {a \ne 0} \right) là một đường thẳng

+ Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng bb

+ Song song với đường thẳng y=axy = ax nếu b0b \ne 0, trùng với đường thẳng y=axy = ax nếu b=0b = 0.

Cách vẽ đồ thị hàm số y=ax+ba0y = ax + b\,\,\left( {a \ne 0} \right)

+ Nếu ta có hàm số . Đồ thị của là đường thẳng đi qua gốc tọa độ và điểm

+ Nếu thì đồ thị là đường thẳng đi qua các điểm

Ví dụ: Đường thẳng đi qua điểm .

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Vẽ và nhận dạng đồ thị hàm số y=ax+ba0y = ax + b\,\,\left( {a \ne 0} \right)

Phương pháp:

Đồ thị hàm số y=ax+ba0y = ax + b\,\,\left( {a \ne 0} \right) là một đường thẳng

Trường hợp 1:  Nếu ta có hàm số . Đồ thị của là đường thẳng đi qua gốc tọa độ và điểm

Trường hợp 2: Nếu thì đồ thị là đường thẳng đi qua các điểm

Dạng 2: Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng

Phương pháp:

Bước 1. Xét phương trình hoành độ giao điểm của hai đường thẳng đó để tìm hoành độ giao điểm.

Bước 2. Thay hoành độ giao điểm vừa tìm được vào một trong hai phương trình đường thẳng ta tìm được tung độ giao điểm.

Dạng 3: Xác định hệ số a,b để đồ thị hàm số cắt trục hay đi qua một điểm nào đó.

Phương pháp:

Ta sử dụng kiến thức: Đồ thị hàm số đi qua điểm khi và chỉ khi .

Dạng 4: Tính đồng quy của ba đường thẳng

Phương pháp:

Để xét tính đồng quy của ba đường thẳng cho trước, ta thực hiện các bước sau

Bước 1. Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng trong ba đường thẳng đã cho.

Bước 2. Kiểm tra xem nếu giao điểm vừa tìm được thuộc đường thằng còn lại thì kết luận ba đường thẳng đó đồng quy.

 

1 Response

  1. uyen nhi viết:

    - Ở phần bước 2 phương pháp dạng 4, lỗi chính tả: "thằng" => "thẳng"

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.