SỰ NỔI

I – KHI NÀO VẬT CHÌM, KHI NÀO VẬT NỔI?

Gọi $P$ là trọng lượng của vật, FA  là lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật.

Nếu ta thả vật ở trong chất lỏng thì:

– Vật chìm xuống khi lực đẩy Ác-si-mét \({F_A}\) nhỏ hơn trọng lượng \(P\): \({F_A} < P\)

– Vật nổi lên khi: \({F_A} > P\)

– Vật lơ lửng trong chất lỏng khi: \({F_A} = P\)

II – ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT THOÁNG CỦA CHẤT LỎNG

Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét: \({F_A} = d.V\)

Trong đó:

+ FA{F_A} : Lực đẩy Ác-si-mét N

+ \(d\): trọng lượng riêng của chất lỏng N/m3

+ V: thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ trong chất lỏng m3

+ V là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng chứ không phải là thể tích của vật.

+ Khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật có độ lớn bằng trọng lượng của vật.

You may also like...

Trả lời