SỰ NỔI

I - KHI NÀO VẬT CHÌM, KHI NÀO VẬT NỔI?

Gọi $P$ là trọng lượng của vật, FA  là lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật.

Nếu ta thả vật ở trong chất lỏng thì:

- Vật chìm xuống khi lực đẩy Ác-si-mét nhỏ hơn trọng lượng :

- Vật nổi lên khi:

- Vật lơ lửng trong chất lỏng khi:

II - ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT THOÁNG CỦA CHẤT LỎNG

Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét:

Trong đó:

+ FA{F_A} : Lực đẩy Ác-si-mét N

+ : trọng lượng riêng của chất lỏng N/m3

+ V: thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ trong chất lỏng m3

+ V là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng chứ không phải là thể tích của vật.

+ Khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật có độ lớn bằng trọng lượng của vật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.