SỰ CÂN BẰNG LỰC - QUÁN TÍNH

I -  LỰC CÂN BẰNG

- Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên một vật, có cường độ bằng nhau, phương nằm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau.

- Dưới tác dụng của các lực cân bằng một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. Chuyển động này được gọi là chuyển động theo quán tính.

II - QUÁN TÍNH

Khi có lực tác dụng, mọi vật không thể thay đổi vận tốc một cách đột ngột được vì có quán tính.

Có thể nói quán tính là tính chất giữ nguyên vận tốc của vật.

Trả lời