PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT

I – NGUYÊN LÝ TRUYỀN NHIỆT

Khi có 2 vật truyền nhiệt (trao đổi nhiệt) cho nhau thì:

– Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.

– Sự truyền nhiệt xảy ra cho đến khi nhiệt độ của 2 vật cân bằng nhau thì ngừng lại.

– Nhiệt lượng của vật này toả ra bằng nhiệt lượng của vật kia thu vào.

II – PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT

Qtỏa ra = Qthu vào

Trong đó:

+ Qtỏa ra: tổng nhiệt lượng của các vật tỏa ra

+ Qthu vào: tổng nhiệt lượng của các vật thu vào

You may also like...

Trả lời