CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG

I - NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO?

Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.

- Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào:

     + Khối lượng

     + Độ tăng nhiệt độ của vật

     + Nhiệt dung riêng của chất làm nên vật.

II - NHIỆT DUNG RIÊNG

Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần truyền cho 1kg chất đó để nhiệt độ tăng thêm 10C1K{1^0}C\left( {1K} \right)

- Ký hiệu: cc

- Đơn vị: J/kg.KJ/kg.K

III - CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG

Công thức tính nhiệt lượng thu vào:

Trong đó

     + mm: khối lượng của vật kg\left( {kg} \right)

     + t2{t_2}: nhiệt độ cuối của vật C0\left( {^0C} \right)

     + t1{t_1}:  nhiệt độ đầu của vật C0\left( {^0C} \right)

     + : độ tăng nhiệt độ, tính ra hoặc

     + cc: nhiệt dung riêng của chất làm nên vật J/kg.K\left( {J/kg.K} \right)

     + QQ: nhiệt lượng thu vào của vật J\left( J \right)

IV - CHÚ Ý

 Ngoài J,kJJ,{\rm{ }}kJ đơn vị nhiệt lượng còn được tính bằng calo,kcalocalo,{\rm{ }}kcalo

 1kcalo=1000calo;1calo=4,2J1kcalo = 1000calo;1{\rm{ }}calo = 4,2J

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.