CÔNG SUẤT

I – CÔNG SUẤT

– Để biết người nào hay máy nào làm việc khoẻ hơn (năng suất hơn hay thực hiện công nhanh hơn) người ta so sánh công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.

Công thực hiện được trong một đơn vị thời gian được gọi là công suất.

II – CÔNG THỨC TÍNH CÔNG SUẤT

\(P = \dfrac{A}{t}\)  

Trong đó:

     + A: công thực hiện J

     + \(t\): khoảng thời gian thực hiện công As

Công suất còn được tính bởi biểu thức: \(P = Fv\)

Do: \(P = \dfrac{A}{t} = \dfrac{{Fs}}{t} = F.v\)

III – ĐƠN VỊ CÔNG SUẤT

Nếu công AA được tính là 1J, thời gian t được tính là 1s, thì công suất được tính là:

\(P = \dfrac{{1J}}{{1{\rm{s}}}} = 1J/s\) (Jun trên giây)

Đợn vị công suất J/s được gọi là oát (kí hiệu: W)

$$\begin{array}{*{20}{l}}{1W{\rm{ }} = {\rm{ }}1J/s}\\{1kW{\rm{ }} = {\rm{ }}1000W}\\{1MW{\rm{ }} = {\rm{ }}1000{\rm{ }}kW{\rm{ }} = {\rm{ }}1000000W}\end{array}$$

Đơn vị công suất ngoài ra còn được tính:

Mã lực (sức ngựa) ký hiệu là CV (Pháp), HP (Anh)

1CV = 736 W

1 HP = 746 W

You may also like...

Trả lời