KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

I – KHỐI LƯỢNG RIÊNG – KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG

1. Khối lượng riêng

Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng riêng của chất đó.

+ Kí hiệu của khối lượng riêng:

+ Đơn vị của khối lượng riêng là:

2. Khối lượng của một vật theo khối lượng riêng

Khối lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó:

 

II – TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

Trọng lượng của một khối mét khối của một chất gọi là trọng lượng riêng của chất đó.

+ Kí hiệu của trọng lượng riêng:

+ Đơn vị của trọng lượng riêng:

Trọng lượng riêng của một chất được xác định bằng trọng lượng của một đơn vị thể tích chất đó:

* Công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.