F6. CHÍNH TẢ: ÔNG VÀ CHÁU

1. Nghe – viết :

                                  Ông và cháu

                             Ông vật thi với cháu

                             Keo nào ông cũng thua

                             Cháu vỗ tay hoan hô :

                             “Ông thua cháu, ông nhỉ !”

 

                             Bế cháu ông thủ thỉ :

                             “Cháu khỏe hơn ông nhiều!

                             Ông là buổi trời chiều

                             Cháu là ngày rạng sáng.”

                                                      Phạm Cúc

Tìm các dấu hai chấm và dấu ngoặc kép trong bài.

Các dấu hai chấm và dấu ngoặc kép đó là:

- Cháu vỗ tay hoan hô :

“Ông thua cháu, ông nhỉ !”

- Bế cháu ông thủ thỉ :

“Cháu khỏe hơn ông nhiều

 Ông là buổi trời chiều

 Cháu là ngày rạng sáng.”

2. Tìm 3 chữ bắt đầu bằng c, 3 chữ bắt đầug bằng k.

Gợi ý:

- Chữ bắt đầu bằng c : cắt, ca, cá, cáu, cản, cạn, cải, cãi, có, cọ, cỗ, cổ, cờ, cũ, củi, cữ, …

- Chữ bắt đầu bằng : kẻ, kẽ, kén, kẻng, ké, kê, kệ, kể, kế, kề, kênh, kềnh, kinh, kình, kí, kĩ, kính,…

3.

a) Điền vào chỗ trống hay ?

Lên …on mới biết …on cao

…uôi con mới biết công …ao mẹ thầy.

                                                Tục ngữ

Trả lời :

Lên non mới biết non cao

Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy.

b) Ghi trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

dạy bao - cơn bao                         lặng le – số le

mạnh me – sứt me                        áo vai – vương vai

Trả lời :

dạy bảo - cơn bão                         lặng lẽ– số lẻ

mạnh mẽ – sứt mẻ                        áo vải – vương vãi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.