TÌM HIỂU CHUNG VỀ TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

1. Vài nét cơ bản về Tuyên ngôn độc lập

a. Hoàn cảnh ra đời :

     – Thế giới:

          + Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc.

          + Nhật đầu hàng Đồng minh.

     – Trong nước: Cả nước giành chính quyền thắng lợi.

          + 26 – 8 – 1945: Hồ chủ tịch về tới Hà Nội.

          + 28 -8 1945: Bác soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập tại tầng 2, căn nhà số 48, phố Hàng Ngang, Hà Nội.

          + 2 – 9 – 1945: đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

b. Mục đích sáng tác:

     – Khẳng định quyền độc lập tự do của dân tộc trước quốc dân và thế giới.

     – Tuyên bố chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến; khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và bày tỏ quyết tâm bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc.

c. Bố cục:

     – Đoạn 1: Từ đầu… “không ai chối cãi được” => Nêu nguyên lí chung của bản tuyên ngôn độc lập.

     – Đoạn 2: Từ “Thế mà” …. “phải được độc lập” => Tố cáo tội ác của thực dân Pháp, khẳng định thực tế lịch sử nhân dân ta đấu tranh giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

     – Đoạn 3: (Còn lại) => Lời tuyên bố độc lập và ý chí bảo vệ nền độc lập.

d. Nội dung chính:

     Vạch trần tội ác của thực dân Pháp cướp nước ta; tuyên bố nền độc lập dân tộc; khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và thể hiện ý chí quyết tâm bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc.

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Giá trị nội dung:

     – Là văn kiện lịch sử tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới về việc chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến ở nước ta.

     – Đánh dấu kỉ nguyên độc lập, tư do của nước Việt Nam mới.

b. Giá trị nghệ thuật:

     – Là một áng văn chính luận mẫu mực.

     – Lập luận chặt chẽ.

     – Lý lẽ đanh thép.

     – Ngôn ngữ hùng hồn.

     – Dẫn chứng xác thực, lấy ra từ lịch sử cụ thể.

You may also like...

Trả lời