Reading Ways of socialising (Dạng điền từ)

Kỹ năng đọc và điền vào chỗ trống:

1. Cách sử dụng nghĩa của từ vựng.

2. Cách sử dụng giới từ.

3. Từ loại:

3.1 Dấu hiệu nhận biết từ loại:

a. Cấu tạo danh từ:

– Danh từ được cấu tạo từ động từ bằng cách thêm các hậu tố như: -ment (arrangement, management…); -tion, -ion (repetition, decision…); -ence (reference, dependence). Chỉ người thì thêm các phụ tố như –ee (empoyee), -er (teacher), -or (competitor), -ist (dentist…)…

– Danh từ được cấu tạo từ tính từ bằng cách thêm các hậu tố như: -ty (difficulty…), -ness (carefulness…), -bility (responsibility…), -ce (confidence…)…

b. Cấu tạo tính từ:

– Tính từ thường được cấu tạo từ danh từ và động từ bằng cách thêm các hậu tố như –ful (beautiful, helpful…), -less (harmless, careless…), -ous (dangerous, continuous…), -al (financial, econimical…), – ic (climatic, politic…), – tive (active, competitive…), -able (trainable…), -ible (defensible…)…

c. Cấu tạo động từ

– Động từ được cấu tạo bằng thêm một số phụ tố tố vào danh từ: en- (encourage); -en (threaten)…

– Động từ được cấu tạo bằng thêm một số phụ tố vào tính từ: en- (enlarge); -en (widen); -ise; -ize (modernize, industrialise), -fy (purify) …

d. Cấu tạo trạng từ

– Trạng từ thường được cấu tạo bằng việc thêm đuôi –ly vào tính từ: quick – quickly, beautiful –beautifully… Một số trạng từ có hình thức giống với tính từ: fast, hard, far, much…

e. Các tiền tố làm đảo ngược nghĩa của từ

– Khi thêm một số tiền tố như un- (unhappy), in- (inactive), dis- (dislike), mis- (misspell, misunderstand), ir- (irresponsible), il- (illegal)… thì nghĩa của từ sẽ trái ngược hoàn toàn. Tuy nhiên mỗi từ lại chỉ có thể kết hợp với một loại phụ tố nhất định, ví dụ như  mis- chỉ kết hợp được với understand, spell chứ không kết hợp được với happy hay active.

3.2 Vị trí của các từ loại

a. Nouns: danh từ thường được đặt ở những vị trí sau:

– Chủ ngữ của câu (thường đứng đầu câu,sau trạng ngữ chỉ thời gian)

–  Sau tính từ: my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful….

Eg: She is a good teacher.

–  Làm tân ngữ, sau động từ

Eg: I like English.                

      We are students.

–  Sau “enough”

Eg: He didn’t have enough money to buy that car.

–  Sau các mạo từ a, an, the hoặc các từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few,   little, a little,…..(Lưu ý cấu trúc a/an/the + adj + noun)

Eg: This book is an interesting book.

–  Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, at……

Eg: Thanh is good at literature.

b. Adjectives: Tính từ thường đứng ở các vị trí sau:

–  Trước danh từ: Adj + N

Eg: My Tam is a famous singer.

–  Sau động từ liên kết: tobe/seem/appear/feel/taste/look/keep/get + adj

Eg: She is beautiful .   

      Tom seems tired now.

  • Chú ý: keep/make + O + adj

Eg: He makes me happy.

–  Sau “ too”:  S + tobe/seem/look….+ too +adj…

Eg: He is too short to play basketball.

–  Trước “enough”: S + tobe + adj + enough…

Eg: She is tall enough to play volleyball.

–  Trong cấu trúc so…that: tobe/seem/look/feel…..+  so + adj + that

Eg: The weather was so bad that we decided to stay at home

–  Tính từ còn được dùng dưới các dạng so sánh( lưu ý tính từ dài hay đứng sau more,  the most, less, as….as)

Eg: Meat is more expensive than fish.

–  Tính từ trong câu cảm thán:  How +adj + S + V

                                                  What + (a/an) + adj + N

c. Adverbs: Trạng từ thường đứng ở các vị trí sau

–  Trước động từ thường (nhất là các trạng từ chỉ tàn suất: often, always, usually, seldom.)

Eg: They often get up at 6am.

–  Giữa trợ động từ [aux] và động từ thường

Eg: I have recently finished my homework.

–  Sau động từ tobe/seem/look…và trước tính từ: tobe/feel/look… + adv + adj

Eg: She is very nice.

–  Sau “too”: V(thường) + too + adv

Eg: The teacher speaks too quickly.

– Trước “enough” : V(thường) + adv + enough

Eg: The teacher speaks slowly enough for us to understand.

–  Trong cấu trúc so….that: V(thường) + so + adv + that

Eg: Jack drove so fast that he caused an accident.

–  Đứng cuối câu

Eg: The doctor told me to breathe in slowly.

–  Trạng từ cũng thường đứng một mình ở đầu câu,hoặc giữa câu và cách các thành phần khác của câu bằng dấu phẩy(,)

Eg: Last summer I came back my home country.

       My parents had gone to bed when I got home.

      It’s raining hard. Tom, however, goes to school.

d. Verbs:

– Thường đứng sau chủ ngữ

–  Cẩn thận với câu có nhiều mệnh đề.

– Khi dùng động từ nhớ lưu ý thì của nó để chia cho đúng.

Eg: My family has five people.

      believe her because she always tells the truth.

4. Động từ ở dạng To-V, V-ing, V-inf

5. Nghĩa của vấn từ: what (cái gì), how (như nào)…..

6. Cụm từ chỉ số lượng đứng trước danh từ đếm được hoặc khônng đếm được: a number of , a great deal of…..

You may also like...

1 Response

  1. Trương Thị Hồng Ly viết:

    hongly 47

Trả lời