READING: ĐIỀN TỪ VÀO CHỖ TRỐNG

Kỹ năng đọc và điền vào chỗ trống:

1. Nghĩa của từ

2. So sánh hơn

3. Liên từ

4. Giới từ

Trả lời