READING: ĐIỀN TỪ VÀO CHỖ TRỐNG

Kỹ năng đọc và điền vào chỗ trống:

  1. Nghĩa của từ vựng
  2. Mạo từ “a,an/the”

Trả lời