NGỮ ÂM

STRONG AND WEAK FORMS OF AUXILIARIES

(Cách đọc âm mạnh và âm yếu của trợ từ)

Các trợ động từ khi nói thường được phát âm theo dạng yếu (weak form), nhưng khi nó đứng ở cuối câu thì phải phát âm dạng mạnh (strong form).

You may also like...

1 Response

Trả lời